Usnesení Předsednictva Studentské komory Rady vysokých škol ke konání veřejného shromáždění na Albertově dne 17. 11. 2015

Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol se důrazně ohrazuje vůči, dle našeho názoru, naprosto nedůstojné a v den státního svátku oslavujícího ideály svobody a demokracie nevhodné účasti prezidenta republiky na události pořádané skupinou osob, která si za svůj cíl klade svobodu jiných pošlapávat, staví se proti základním principům demokracie a vyhrožuje občanům s odlišným názorem násilnou odplatou. Demokraticky … Continue reading »

Usnesení Předsednictva SK RVŠ k účasti rektorů na předávání státních vyznamenání na Pražském hradě dne 28. října 2015

Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol podporuje Českou konferenci rektorů (ČKR) v jejím Prohlášení k 28. říjnu 2015 na Pražském hradě ze dne 16. října tohoto roku a vyzývá členy ČKR k neúčasti na Předávání státních vyznamenání prezidentem republiky u příležitosti oslav 28. října.

Usnesení k případným pozměňovacím návrhům novely Zákona o vysokých školách týkajícím se Policejní akademie ČR

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) důrazně odmítá jakýkoliv pozměňovací návrh k projednávané novele Zákona o vysokých školách směřující ke změně právního statutu Policejní akademie ČR v Praze, podle kterého by se PA ČR měla stát organizační součástí Ministerstva vnitra. Taktéž jakýkoliv pozměňovací návrh směřující k vyjmutí majetku PA ČR z její správy považuje SK RVŠ za nepřípustný. … Continue reading »

Usnesení Předsednictva SK RVŠ k aktuální situaci na UJAK

Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol (P SK RVŠ) důrazně žádá, aby bylo ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) i Univerzity Jana Amose Komenského (UJAK) vyvinuto maximální možné úsilí, které povede k zajištění možnosti dostudování studentů a studentek rušeného oboru speciální pedagogiky na Univerzitě Jana Amose Komenského. V případě, že toto nebude možné, vyzývá UJAK, aby se podílelo na nákladech spojených se zmařením možnosti … Continue reading »

Usnesení k nutnosti vyřešení odškodněni studentů při ukončení studia v důsledku ztráty akreditace

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) v návaznosti na usnesení Sněmu RVŠ k novele VŠ zákona důrazně upozorňuje na nutnost vyřešení odškodnění studentů při ukončení studia z důvodů na straně vysoké školy spojených se ztrátou akreditace ve smyslu §80 odst. 5 či oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace. SK RVŠ upozorňuje, že … Continue reading »

Usnesení k problematice zdravotního pojištění pro studenty DSP

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) považuje současný systém podpory studentů doktorských studijních programů (DSP) za nedostatečný. Jednou z možností, jak tuto podporu zvýšit, je osvobodit studenta DSP v prezenční formě studia od povinnosti platit zdravotní pojištění v případě, kdy není zaměstnancem nebo osobou samostatně výdělečně činnou. SK RVŠ proto žádá příslušná ministerstva, aby … Continue reading »