Nominace pro Cenu Jana Opletala

Nominace jsou uváděny v takové podobě, v které je SK RVŠ obdržela. Nedošlo k žádnému upravení textu.

 
 
Navrhovatel: 1 zástupce SK RVŠ + 7 studentů z UK, ČVUT, ZČU, University of Glasgow

Nominace č. 1: Fontana, Josef

MUDr. Josef Fontana je absolventem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (3. LF) v oboru Všeobecné lékařství, které vystudoval summa cum laude a zároveň byl oceněn Cenou Margaret M. Bertrandové pro nejlepšího studenta 6. ročníku na 3. LF. Na fakultě doposud studuje doktorské studium se zaměřením na fyziologii a patofyziologii člověka a je autorem multimediálních e-learningových skript z lékařské biochemie. V rámci svých studií zahájil mj. i pedagogickou kariéru. Již coby student magisterského programu vyučoval biochemii jak domácí, tak i zahraniční studenty. V této aktivitě i nadále pokračuje a je nositelem několika ocenění Syllabova křída, ocenění, které je každoročně udělováno nejoblíbenějším pedagogům na 3. LF. V působení na fakultě je Josefovou neoddělitelnou částí také studentský spolek Trimed, jehož je dlouholetým a zejména stále velmi aktivním členem.

Josef Fontana zastával funkci akademického senátora Univerzity Karlovy za 3. LF v letech 2009 – 2015. Během tohoto období byl opakovaně zvolen místopředsedou senátu, a to i na přelomu let 2011 a 2012, kdy docházelo v důsledku novely zákona o vysokých školách k rozsáhlým protestům proti aktivitám tehdejšího ministra školství Josefa Dobeše, které hrozily vyústěním v podobě zásadního omezení autonomie českých vysokých škol, zavedení školného či zápisného. V tuto kritickou dobu se Josef Fontana zasloužil o založení tzv. Koordinační rady studentů UK, která byla v úzkém kontaktu s ostatními podobnými subjekty napříč Českou republikou a s národní reprezentací studentek a studentů, se Studentskou komorou Rady vysokých škol. Díky neúnavné aktivitě Koordinační rady vznikl známý dokument „Kritický průvodce reformou vysokých škol“, který lapidárně informoval členy nejen akademické obce UK o zásadních věcných aspektech připravované novely zákona. Jakožto studentský zástupce pak Josef Fontana aktivně vystupoval v médiích i na řadách happeningů, jakými bylo např. známé házení melounů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Josef se dále velice aktivně podílel na organizaci zásadních akcí tzv. Týdne neklidu, a sice na organizaci Noci univerzit 28. 2. 2012 a na samotném deseti tisícovém protestním pochodu k Úřadu vlády dne 29. 2. 2012. Bezmála rok po těchto událostech byl Josef znovuzvolen místopředsedou Akademického senátu Univerzity Karlovy, a to s velmi silným mandátem.

Josef je příkladem toho, že v oblasti studia, vědy, výuky i v životě obecně je nutné ctít jasné etické zásady. Není proto náhodou, že v následujících letech coby senátor participoval na založení Etické komise Univerzity Karlovy a stal se prvním studentem, který byl delegován jako člen tohoto důležitého orgánu. Během práce v Akademickém senátu se Josefovi podařilo s pomocí ostatních novelizovat celou řadu předpisů a opatření, která upravovala činnost a podporu ze strany univerzity pro studentské spolky. Od roku 2014 působil jako zástupce studentů v Kolegiu rektora Univerzity Karlovy.

Akademické prostředí se však rozhodně netýká pouze Univerzity Karlovy. Mimo významného přispění k Týdnu neklidu si Josef Fontana dlouhodobě udržoval i celorepublikové povědomí o vysokém školství. Pravidelně navštěvoval konference a jednání Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) a byl v kontaktu s kolegy z ostatních akademických obcí. V roce 2016 pak byl coby vůbec první student delegován SK RVŠ do funkce člena Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školy jako zástupce studentů. O své činnosti pravidelně studentskou reprezentaci informuje a důkazem jeho dobře odvedené práce jsou mj. také vynikající reference jeho kolegů v NAÚ včetně předsedy prof. Stanislava Labíka. Pro výkon této funkce byl Josef doporučen řadou významných osobností, jmenovitě i prof. ThDr. Ing. Jakub Trojanem, českým teologem a nezpochybnitelnou morální autoritou v České republice.

Ve statutu Ceny Jana Opletala stojí, že Cena se uděluje osobnosti za výjimečný přínos v rozvoji akademické obce a hájení akademických práv a svobod. Josef Fontana bezpochyby tyto nároky splňuje jak v perspektivě své Alma mater, tak v perspektivě celonárodní. Jsme proto přesvědčeni, že Josef Fontana je důstojným, čestným a plnohodnotným kandidátem na Cenu Jana Opletala.

Navrhovatel: 1 zástupce SK RVŠ

Nominace č. 2: Hašková, Aneta

Vážené členky, vážení členové Výboru Ceny Jana Opletala 2017, dovolte mi, abych na Cenu Jana Opletala pro roky 2017-2018 nominoval Mgr. Anetu Haškovou, MBA

Aneta Hašková byla dlouhodobě spjata s Ostravskou univerzitou (OU). V letech 2007-2009 byla výraznou členkou Stavovské unie studentů OU. V akademické samosprávě začala působit v roce 2010, kdy se stala členkou akademického senátu OU. V tomto roce také získala cenu rektora OU za vynikající studijní výsledky a aktivní činnost. V roce 2012 byla Aneta Hašková delegována do Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ). Prakticky ihned se stala zásadní členkou Komise pro vysokoškolskou samosprávu (KVS), kterou jsem v té době vedl. V roce 2013 se k Anetiným aktivitám přidalo ještě předsednictví Studentské komory akademického senátu OU a také po mě převzala KVS. Mohu říci, že byla radost opouštět komisi s vidinou, že bude fungovat snad ještě lépe, než za časů mého předsednictví.

Ubíhala léta a Anety workoholismus prospíval Akademickému senátu OU i SK RVŠ. V roce 2017 Anetin studentský příběh nevesele skončil. Na konci jejího studia má zásadní podíl nevstřícné chování jednoho z jejích vysokoškolských kantorů, který současně v tom čase vykonával funkci děkana Fakulty, na které studovala. Ten Anetě odmítl udělit zápočet z předmětu, který opakovala, protože nepřijal její semestrální práci a fakt, že se Aneta z důvodu jiných aktivit přímo neúčastnila dvou přednášek, které se v semestru vyučovaly. Termíny obou přednášek se v průběhu semestru změnily a nebyly v souladu s původním harmonogramem výuky, který se Aneta snažila při svém rozvržení aktivit zohlednit. Nepřijatou semestrální práci vyučujícímu Aneta zaslala v několikaměsíčním předstihu, přičemž zamítavé vyjádření k práci jí bylo zasláno až těsně před koncem semestru. Anetě bylo z důvodu nesplnění opakovaného předmětu na podzim roku 2016 doručeno oznámení o ukončení studia. Z důvodu nestandardního jednání vyučujícího podala Aneta proti ukončení studia odvolání. Po téměř ročním domáhání spravedlnosti rozhodl počátkem roku 2017 rektor OU v Anetin prospěch a zrušil jí zápis opakovaného předmětu. Aneta tak mohla dále studovat. Ztracený rok, vidina zakládání rodiny a stále větší angažovanost v Centru pro neslyšící a nedoslýchavé, které vede, jí však dovedla k rozhodnutí, že se do studia již nevrátí a ukončí jej z vlastního rozhodnutí. Na obou univerzitách působících v Ostravě se však s aktivitami Anety Haškové nadále potkáme. V rámci zmíněného Centra pro neslyšící a nedoslýchavé se podílí na zpřístupnění výuky postiženým, pomocí tlumočení do znakového jazyka.

Aneta Hašková je pro mne nejpříkladnější osobností, která v nedávné době působila mezi aktivními studenty. Ačkoliv měla kariérní cíle mimo oblast vysokého školství, odvedla ve studentských uskupeních mnoho. Vyjednávala, řídila, pomáhala, odváděla i podružnou práci a na konec se postavila na odpor své Alma mater ve chvíli, kdy by se jiní mlčky přizpůsobili.

Nominaci Anety Haškové podpořil: Jaroslav Švec, ředitel Akademického centra studentských aktivit a laureát Ceny Jana Opletala 2006

Vážení členové Výboru Ceny Jana Opletala, Dovolte mi, abych se připojil k nominaci Štěpána Esterleho, se kterou zcela vnitřně souhlasím, a na Cenu Jana Opletala nominoval Mgr. Anetu Haškovou, MBA. S Anetou Haškovou přímo i nepřímo spolupracuji již řadu let. Mimořádně si vážím její upřímné ochoty a proaktivity pomáhat druhým. I proto je její otisk do studentských aktivit na ostravské i celostátní úrovni tak významný. Anetu jsem nikdy neslyšel říci „Ať to udělá někdo jiný!“. Když se jí nápad líbil, když pomáhal druhým, šla do toho vždy celým svým srdcem. Vím, že to neměla vždy jednoduché. Přes své mládí a zdánlivou křehkost se dokázala postavit nespravedlnosti a často vyhrát. A i za to si Anety velice vážím. A ani teď, když už je více než ve studentských aktivitách v praxi, se její hodnoty nezměnily. Pomáhá měnit svět kolem sebe a rozšiřovat pomyslný „ostrůvek pozitivní deviace“ rozvojem Centra služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. Proto je mi ctí připojit se a nominovat Anetu Haškovou na Cenu Jana Opletala 2017-2018.

Navrhovatel: Studentská rada Univerzity Pardubice

Nominace č. 3: Jašurek, Miroslav

Členky a členové Studentské rady Univerzity Pardubice nominují na Cenu Jana Opletala 2017 Mgr. Miroslava Jašurka, předsedu Studentské komory Rady vysokých škol v letech 2009 – 2014, za jeho dlouholeté hájení akademických práv a svobod a zejména pak zájmů studentek a studentů vysokých škol v ČR.

Vážené členky, vážení členové Výboru Ceny Jana Opletala 2017, Mgr. Miroslav Jašurek působil ve Studentské komoře Rady vysokých škol od roku 2008. Díky svému aktivnímu zájmu o vysoké školství, o postavení a podmínky studujících a zejména díky orientaci v problematice, kterou postupem času získal, se vypracoval v její nejvýraznější tvář za uplynulé desetiletí. Jako tajemník a tiskový mluvčí a posléze dlouholetý předseda národní reprezentaci vysokoškoláků dokázal sjednotit, "zprofesionalizovat" a nadnést jí vhodnou a potřebnou agendu k řešení zájmů všech studentek a studentů vysokých škol v České republice. Miroslav Jašurek svému působení v SK RVŠ „obětoval“ několik let svého života téměř 24 hodin denně.

Každá vládní garnitura se snaží prosadit výrazné změny v oblasti vysokého školství. Je snad až symbolické, že doba působení Miroslava Jašurka v národní studentské reprezentaci je z tohoto pohledu lemována snahou o celkovou reformu vysokého školství spočívající v roky trvajících diskuzích nad podobou zákona o vysokých školách.

Od milénia zažilo akademické prostředí tzv. Bílou knihu terciárního vzdělávání, velké množství věcných záměrů, formálních i neformálních debat, ale skutečná reforma zůstávala pouze „na papíře". Velice energicky nastoupil na MŠMT v roce 2010 jako ministr Josef Dobeš. Své plány zahrnující omezení akademických práv a svobod vysokým školám prosazoval mnohdy doslova „na sílu“ i přes velkou nevoli ze strany akademické obce. Počátkem roku 2012 ministr Dobeš představil svůj návrh konečné podoby reformy vysokého školství, která obsahovala tak zásadní kroky jako omezení zastoupení studentů v akademické samosprávě, zbavení akademických senátů jejich zásadních pravomocí či zavedení školného na VŠ. Nejen pro studentskou reprezentaci byl takový návrh nepřijatelný. Její předseda Miroslav Jašurek se v té době zúčastňoval množství jednání, kde pravidelně projevoval s navrženou reformou a postupem ministerstva hlasitý nesouhlas. Bohužel studentský hlas nebyl brán vždy dostatečně vážně a tak bylo třeba jednat jinými způsoby. SK RVŠ se v čele s Miroslavem Jašurkem povedlo v únoru roku 2012 po téměř 23 letech znovu zmobilizovat české studentstvo. K SK RVŠ se s vyjádřením nesouhlasu vůči navrhované reformě postupně přidávaly další a další studentské spolky nebo ad hoc založené organizace ve všech univerzitních městech po celé České republice. Miroslav Jašurek tehdy obstál ve své roli představitele českých vysokoškoláků. Spolu s kolegy se mu během krátké doby podařilo zkoordinovat studentské aktivity napříč republikou, z čehož vzešel dnes již notoricky známý Týden neklidu. Členky a členové akademických obcí v rámci tohoto týdne pořádali množství přednášek a dalších akcí pro veřejnost, kde vysvětlovali důvody svého protestu proti navrhované reformě. Vyvrcholením Týdne neklidu se stal protestní pochod, na kterém se v Praze sešlo okolo deseti tisíc účastníků ze všech univerzitních měst, kteří demonstrovali za zachování akademických svobod, proti školnému a proti postupu ministra Dobeše. Praha zažila největší studentskou demonstraci od roku 1989, na které sebevědomě zaznívala hesla jako „Dobeše do koše" nebo „Vzdělání není zboží“. Jako správný předseda SK RVŠ stál v první řadě Miroslav Jašurek, za kterým se k protestnímu pochodu sešikoval několikatisícový dav. Podporu měl však napříč celým studentstvem v rámci České republiky. Tehdy k tomu sám Miro trefně poznamenal: „Jako by je Týden neklidu probudil z letargie“.

Tento počin bez jakékoliv pochybnosti vedl k přehodnocení politického i věcného přístupu k reformě českého vysokého školství, která byla dovršena přijetím novely vysokoškolského zákona v roce 2016, i k faktu, že alespoň na dalších pět let přestalo být zavedení školného politickým tématem.

Cena Jana Opletala se uděluje osobnosti nebo skupině osobností za výjimečný přínos v rozvoji akademické obce, hájení akademických práv a svobod, posílení studentských práv a svobod, významné přispění v boji proti bezpráví, za rovné zacházení a příležitosti nebo proti jakékoliv diskriminaci v uplynulém období. Jako současní studentští zástupci jsme přesvědčeni, že za poslední dekádu není jiné osoby v českém vysokoškolském prostředí, která všechny tyto parametry tak výrazným způsobem naplňuje.

Navrhovatel: 8 studentů VŠE

Nominace č. 4: Studentská koalice VŠE

Studentská koalice VŠE - Bezděchová, Slávka; Domoráková, Adriana; Kinský, Jiří; Knettig, Jiří; Korejs, Marek; Kropáč, David; Novák, Tomáš; Ondrčka, Roman; Ročeň, Tomáš; Trumpeš, Jiří

My, studenti Vysoké školy ekonomické v Praze, navrhujeme tyto studentské senátory na udělení Ceny Jana Opletala.

Zdůvodnění návrhu:

Skupina studentských senátorů se postavila jako celek zvůli vedení university, které odmítalo uznat platnost mandátu jednoho z nich. I přes nepříjemný tlak ze strany školy a pedagogických senátorů se nevzdali, a odvážili se podat žalobu.

Po vleklém sporu, odlišných stanoviscích předních právních expertů České republiky a jedné studenty psané žalobě však obhájili senátorský mandát námi zvoleného zástupce, a vytvořili judikát, který je nyní využitelný pro všechny ostatní akademické senáty.

Věříme, že tímto posílili studentská práva a svobody, významně přispěli v boji proti bezpráví a zároveň dopomohli celé akademické samosprávě v České republice k jasnějším pravidlům.