Univerzita Karlova v Praze

N1 - David Hurný

Své aktivity zaměřil na témata týkající se studentů Univerzity Karlovy v Praze (UK). Nejprve jako předseda studentské části fakultního senátu Přírodovědecké fakulty UK inicializoval a zajišťoval celofakultní ankety, v kterých se studenti mohli vyjádřit k palčivým tématům (stavba Kampusu Albertov, zázemí pro studenty a výuka cizích jazyků). Výsledky vedly k zapracování připomínek studentů a k revoluci ve výuce cizích jazyků, jejíž úroveň byla dlouhodobě kritizována. Po vstupu do univerzitního senátu UK poukázal na podivné praktiky a zvýhodňování některých studentů při dodatečném zápisu ke Státním závěrečným zkouškám, dále pak na nejasnosti a omezování výuky na katedře Organické chemie a především na nespravedlivé přidělování kolejí a na diskriminační systém pro zahraniční studenty ve druhém kole. Dostal se tak do dlouhodobého sporu s Kolejemi a Menzami UK, který vyústil v odvolání vedení. Mimo tyto své aktivity se dále zasloužil o rozšíření možností získat finanční příspěvky na jednotlivých fakultách pro studentské organizace. V letošním roce upozornil na nový výklad legislativy v oblasti poplatkové agendy. Na základě tohoto upozornění došlo k masivním reakcím ze strany studentů a úpravě této agendy. V neposlední řadě je třeba zmínit, že se aktivně zapojuje do studentských spolků, které organizují aktivity pro studenty a umožňují se prezentovat nadějným studentům a talentům ze středních a základních škol v oblasti chemie.

Policejní akademie České republiky

N2 - Josef Salač, Lukáš Miklas, Kateřina Mazánková

Nominovaní v různých formách aktivně bojují proti nestandardním krokům, které jsou podnikány proti jejich alma mater, Policejní akademii České republiky (PA ČR). Aktivně vystupovali a stále vystupují ve veřejném prostoru, v odborných, správních a legislativních orgánech a ve vysokoškolských reprezentacích. Neúnavně se snaží poukázat na esenciální ohrožení samotné PA ČR a na pošlapávání akademických práv a svobod ze strany úředníků Ministerstva vnitra ČR (MV ČR). V mnoha případech se jim podařilo tyto aktivity zastavit. Mezi tyto nestandardní kroky a stavy patří: direktivní nezákonné rozhodnutí úředníků MV ČR o omezení počtu přijímaných studentů; direktivní omezení prostředků ze strany úředníků MV ČR, kdy reálně hrozilo uzavření areálu PA ČR; otevřená snaha rozpustit akademický senát a nahradit jej účelově zřízenou a jmenovanou správní radou; snaha vyvést areál PA ČR do správy Zařízení služeb Ministerstva vnitra, což by mohlo mít podstatný dopad na akreditace oborů; snaha převést školu pod organizační složku MV ČR, čímž by hrozila absolutní kontrola nad vzděláváním bezpečnostních elit naší země a vrácení stavu před rokem 1989; obchodní propojenost úředníků MV ČR, kteří mají v gesci vysokoškolskou problematiku, se soukromými školami. Výše nominovaní po celou dobu fungují bez ohledu na své pohodlí a s vědomím, že toto jejich chování může mít dopad na jejich profesní dráhu a osobní život.

Masarykova univerzita v Brně

N3 - Pavel Troubil

Pod jeho vedením a působením, jakožto předsedy Studentské komory akademického senátu (SK AS) Masarykovy univerzity v Brně (MU), došlo k významnému posílení studentských práv a k rozvoji povědomí o tom, že studenti mají možnost se podílet na směřování a fungování jejich univerzity. Dosáhl toho mimo jiné těmito počiny: změna Studijního a zkušebního řádu MU, který výrazně změnil pravidla pro zkoušení a postup do dalšího semestru; spolupráce na předmětové anketě, která se stala zpětnou vazbou pro vyučující a změnila hodnocení kvality výuky; posílil postavení SK AS, kdy byl zabezpečen poměr studentů vůči akademickým pracovníkům v AS na 2:3; zajistil, aby se v klíčových otázkách týkajících se studentů jednalo po komorách AS, musí být tak získán souhlas obou komor; zvýšil dohled studentů nad chodem univerzity rozšířením jejich pravomocí - studenti jsou tak zastoupeni v různých komisích a pracovních skupinách; zasadil se, aby bylo na celouniverzitní úrovni určeno minimální stipendium pro studenty doktorských studijních programů; rozpoutal debatu o vhodnosti přednášek politiků na MU, zejména pokud se chovají v rozporu s demokratickými a společenskými principy; podílel se na vzniku Studentské unie MU jako jediného celouniverzitního spolku, který koordinuje veškeré studentské aktivity na univerzitě. Jeho chování je příkladem fungujícího studentského zástupce a taktéž občana. Je zakládajícím členem občanské iniciativy Studentské jaro.

Literární akademie

N4 - Jana Fleglová, Barbora Podaná, Michal Beck, Anna Štičková

Tito čtyři studenti se vytrvale účastnili aktivit za záchranu školy Literární akademie (LA). Hájili akademické svobody a práva svých pedagogů a spolužáků. Všichni společně usilovali o takové fungování školy, které by umožnilo vykonat závěrečné státní zkoušky a zkoušky na konci semestru. Svým jednáním upozornili odbornou a laickou společnost na nevhodné chování jednatele školy a špatné hospodaření majitelů. Stáli v čele studentských protestů, organizovali stávkový výbor a působili v akademickém senátu. Posledních šest měsíců udržují kontakt s příslušnými úřady a právními poradci, kdy okamžitě řeší nově vzniklé situace, potažmo individuální problémy studentů LA spojených se situací na škole. Dále udržují povědomí o oboru literární tvorby, který na českých vysokých školách nemá alternativu. Zároveň usilují o znovuobnovení tohoto oboru a pokračování jeho tradice v rámci českého vysokého školství.

Emeritní předseda SK RVŠ

N5 - Jan Morávek

Emeritní předseda Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ). V letech 1997 – 2002 bylo za jeho působení upevněno postavení SK RVŠ v rámci Rady vysokých škol (RVŠ). V rámci tehdejší novely vysokoškolského zákona (1998) dokázal přesvědčit vládu a zákonodárce o kompetentnosti studentů a zajistil tak možnost studentského zastoupení ve fakultních a univerzitních senátech v rozmezí od jedné třetiny až po polovinu. Rovněž zásadně přispěl ke znění tohoto zákona, které umožnilo otevřený a nediskriminační přístup ke studiu všem zájemcům. Jemu a jeho týmu se podařilo prosadit zastoupení studentů v RVŠ, kdy se delegovaní studenti v SK RVŠ stali platnými členy Rady. Předseda SK RVŠ a jeho místopředsedové se díky tomu dokonce stali členy předsednictva RVŠ a předseda ještě navíc místopředsedou Rady. Komora v tomto období získala možnost vstupovat do mezinárodních organizací a posílit tak svou roli národní studentské reprezentace. Za jeho působení byla zřízena první webová prezentace SK RVŠ a zřízena nejprve komise a poté Sekce soukromých škol. Taktéž se mu podařilo zajistit první rozpočet, který pomohl k rozvoji povědomí o SK RVŠ a studentských celonárodních aktivitách. Z dob jeho působení se zachovalo postavení SK RVŠ, národní reprezentace studentek a studentů českých vysokých škol, v takové míře, která byla vyjednána. Z jeho iniciativy vzniklo v roce 2003 Sdružení absolventů Studentské komory Rady vysokých škol, dnes spolek RVS Bene.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

N6 - Jakub Jan Kučera

Jeho aktivity se hlavně zaměřují na studentské projekty a rozvoj studentských činností na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), potažmo ve města jako takovém. Jeho působení je spjato se Studentskou unií UTB, kde se díky jeho práci rozrostl počet členů a pořádaných akcí této organizace na dvojnásobek. Za všechny lze vyzdvihnout Reprezentační univerzitní ples, Majáles UTB a oslavy Mezinárodního dne studentstva, které mají za cíl připomínat a upozorňovat studenty a širokou veřejnost města Zlína na události spjaté se 17. listopadem. Jeho aktivity přiblížily a propojily studentstvo a vedení univerzity. Dále se zapojil do dění v akademickém senátu UTB a do projektů pořádaných Fakultou multimediálních komunikací UTB – např. BusFest. Ve svých aktivitách uplatnil zkušenosti a odbornost z praxe, kterou získal jako marketingový a produkční asistent české výpravy na největším světovém festivalu divadelního umění Fringe v Edinburghu a jako specialista marketingové komunikace v rámci projektu „Polymery FT“. V roce 2014 získal ocenění jako jeden ze tří nejlepších projektových manažerů ČR v rámci studentských projektů a dále pak vyhrál Talent marketingových komunikací.

Ostravská univerzita v Ostravě

N7 - Aneta a Ondřej Haškovi

Ondřej Haška vedl Stavovskou unii studentů na Ostravské univerzitě v Ostravě (OU), působil jako akademický senátor a byl delegátem v SK RVŠ. Za dobu svého působení v národní reprezentaci studentek a studentů českých vysokých škol z pozice místopředsedy nastartoval mnoho procesů, které pomohly zkvalitnit a rozvinout práci Komory. Byl členem Reprezentativní komise MŠMT pro tvorbu rozpočtu vysokého školství, kde působil velmi prostudentsky. Aneta Hašková je čtvrtým rokem senátorkou ve fakultním a univerzitním senátu na OU. Jako předsedkyně Studentské komory Akademického senátu OU aktivně rozvíjí studentskou samosprávu na své alma mater. Mezi tyto aktivity patří pořádání akcí a informovanost studentů o dění a aktivitách na univerzitě a v národní reprezentaci studentů. V SK RVŠ působí jako předsedkyně Komise pro vysokoškolskou samosprávu. Díky jejímu vedení a přístupu se podařilo rozvinout a zdokonalit soubor akcí, které mají za cíl informovat studentské senátorky a senátory o možnostech rozvoje samospráv, o studentských aktivitách a práci ve prospěch českého studentstva. Svým lidským přístupem zlepšila pracovní prostředí komise a zvýšila tak její důvěryhodnost a efektivitu. Je vzorovým příkladem fungování studentského zástupce.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

N8 - Petra Barešová

Petra Barešová je nositelka ocenění Huddersfield Marketing Society Prize – Best Overvall Contribution – Final year za odvedenou práci v rámci studií bakalářského oboru na Hudersfieldské univerzitě v Anglii. Toto ocenění pomohlo významně rozvinout spolupráci mezi její alma mater, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), a touto univerzitou. Díky její dlouhodobé práci a aktivitám byla tato spolupráce rozšířena i pro magisterské studijní programy. V rámci tohoto projektu vyhrála společně s mezinárodním týmem 2. místo v britské celonárodní soutěži IDM Student Direct Marketing Competition. Mezi její aktivity patří i péče o přijíždějící zahraniční studenty. Aktivně se zapojila do studentské organizace Buddy Systém Zlín, kterou v letech 2013 – 2014 vedla. Její práce ji dovedla k organizaci Velké národní platformy, setkání pro 140 vysokoškolských studentů z ČR, kteří jsou zapojeni v Erasmus Student Network. Pro studenty UTB pravidelně pořádá akce, jejichž cílem je propojit české a zahraniční studenty, ale především motivovat mladé lidi k absolvování studia a stáží v zahraničí. V současné době je akční členkou organizace Friends for Bussines, která si klade za cíl propojit studenty UTB s praxí, pomoci jim získat zkušenosti a zapracovat na svém seberozvoji.

České vysoké učení technické v Praze

N9 - Petr Šatra

Se studentským hnutím přišel do styku již v systému studentské samosprávy Latent na Gymnáziu Tachov, kdy vystoupil proti cenzuře studentských projevů v rámci oslav 17. listopadu. Po vstupu na univerzitní půdu dále rozvíjel své aktivity ve prospěch studentů. Na Dopravní fakultě ČVUT založil spolek EFDRIVE a seznamovací kurz pro první ročníky UZEL. V minulosti působil jako předseda studentské části fakultního senátu. Velmi výraznou aktivitou na fakultě bylo zavedení besed s děkanem v reakci na sílící negativní ohlasy studentů ohledně přístupu vyučujících k výuce a klasifikaci. V rámci svého výjezdu do zahraničí (ERASMUS) se aktivně zapojil do studentských aktivit pod hlavičkou klubu ESN INTO. V současné době rozvíjí projekt papírového indexu DRIVEX pro studenty fakulty, kteří mají možnost sbírat kredity za aktivity nad rámec svých studijních povinností. Rozsah akcí je zaměřen na organizování akcí a působení ve Studentské unii ČVUT, na fakultě a univerzitě jako takové. Mezi nejzajímavější sekce projektu patří Studentský duch zahrnující například zapálení svíčky u památníku 17. listopadu. Své aktivity rozšířil i do oblasti mobility zahraničních studentů v rámci výuky a péče o přijíždějící studenty.