Ke stažení: PSKRVS_090703_stanovisko-priprava-ZTV

Předsednictvo SK RVŠ:

  • pokládá dosavadní průběh příprav věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání za rozporuplný, zejména s ohledem na nevyjasněnou roli zástupců reprezentací vysokých škol, kdy jsou ze strany MŠMT médiím prezentováni jako ti, kteří se přímo podílí na formulaci návrhu záměru, ale de facto hrají roli externích konzultantů, kteří pouze vyjadřují ústní připomínky během jednání, z nichž MŠMT akceptuje ty, které uzná za vhodné,
  • podporuje své zástupce v pracovní skupině, kteří se připojují k prohlášení zástupců RVŠ prof. Zlatušky a prof. Ripky z 16.3.2009, a vyzývá MŠMT, aby vzalo vážně v prohlášení obsažené připomínky, zejména co se týká způsobu medializace příprav a zapojení reprezentací vysokých škol do nich, budoucnosti financování veřejných vysokých škol a individuálního projektu „Reforma terciárního vzdělávání“ řešeném na MŠMT v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
  • vítá žádost ministra školství, mládeže a tělovýchovy o zrušení termínu pro předložení reformy terciárního vzdělávání, protože je přesvědčena, že to přispěje k věcnému a racionálnímu přístupu k přípravě reformy, žádá MŠMT, aby všechny případné další materiály určené k projednání v pracovní skupině pro přípravu věcného záměru (případně v jiných grémiích), byly zasílány jejím členům alespoň s týdenním předstihem, a v případě, že se bude opakovat situace, kdy je členům pracovní skupiny předložen materiál přímo během jednání, zavazuje je, aby projednávání takového materiálu odmítli a v případě nerespektování jejich námitek jednání opustili,
  • doporučuje v souladu se stanoviskem předsednictva RVŠ z 26.3.2009, aby příprava věcného záměru zákona byla změněna na přípravu návrhu změny zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, přičemž by zároveň probíhala příprava nového zákona o finanční podpoře studentů, na níž se SK RVŠ rovněž má zájem přímo podílet,
  • požaduje, aby věcný záměr obsahoval garanci minimálního zastoupení studujících v akademických senátech i v orgánu reprezentace vysokých škol složeného ze zástupců akademických obcí, a aby naopak v souladu s dosavadními vyjádřeními ministra školství nezaváděl školné v žádné formě,
  • připojuje se k iniciativě Pro vzdělanost a Hradeckému prohlášení a žádá MŠMT, aby věnovalo pozornost námitkám v něm uvedeným.