Ke stažení: SKRVS_090924_envi-stanovisko

Studentská komora Rady vysokých škol (dále jen SK RVŠ) vnímá environmentální problematiku na českých vysokých školách jako jedno z podstatných témat.

SK RVŠ považuje za důležité, aby se na českých vysokých školách jak v řízení, tak ve výuce zohledňovala environmentální perspektiva.

SK RVŠ pokládá z dlouhodobého hlediska za nepřijatelné, aby vysoké školy coby vrcholná centra vzdělanosti nezohledňovaly při svém provozu environmentální hrozby a nezaujaly vedoucí roli v prosazování udržitelného rozvoje.

SK RVŠ považuje za podstatné, aby doporučení, která jsou ve Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR (dále jen SP EVVO) z roku 2000 uvedena, byla zavedena do každodenního provozu vysokých škol. Pokud se mají absolventi chovat ohleduplně k životnímu prostředí a vést k němu i ostatní, musí získat pevné základy nejpozději na vysokých školách. Je tedy nutné, aby na českých vysokých školách environmentální management fungoval.

Své stanovisko Studentská komora opírá zejména o výše zmíněný dokument, kde je v kapitole 7.2.1. stanoveno, jak by mělo být zajišťováno environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (dále pouze EVVO) vysokoškolských studentů. S ohledem na tuto skutečnost SK RVŠ doporučuje vytvořit metodiku, jak EVVO zavést do běžné praxe.

Na vysokých školách v některých členských zemích Evropské unie, například v Belgii nebo skandinávských zemích, je již koncept udržitelného rozvoje promítnut do jejich každodenního provozu. Dosavadní zkušenosti navíc dokazují, že je takto možné uspořit značné finanční prostředky vynakládané na provoz vysokých škol.

SK RVŠ se ztotožňuje s doporučeními SP EVVO, podle nichž je nezbytné připravovat vysokoškolské odborníky:

  • s pochopením a citem pro základní principy péče o životní prostředí a udržitelný rozvoj,
  • schopné aplikovat a tvořivě rozvíjet environmentální aspekty ve své odbornosti,
  • schopné týmové spolupráce a vzájemné komunikace,
  • schopné podávat informace, podchycovat a rozvíjet zájem o principy udržitelného rozvoje u ostatních lidí.

 SK RVŠ pokládá za politováníhodný fakt, že aktivity na vysokých školách směřující k environmentálně šetrnějšímu provozu jsou realizovány bez odpovídající podpory státní grantové politiky. Tato situace by se měla změnit i proto, aby měli studující možnost podílet se na trvale udržitelném rozvoji na všech studijních stupních studia. Doposud byly se státní nebo evropskou podporou realizovány některé dílčí projekty, například v oblasti vzdělávání. SK RVŠ se nicméně domnívá, že poskytovaná podpora by měla být systematičtější a umožnit realizaci celostátních projektů zaměřených na komplexní zohlednění environmentální perspektivy v českém vysokém školství.

SK RVŠ vítá aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), samosprávných orgánů a mezinárodního projektu Ekoškola, které jsou realizovány na základních a již i středních školách v České republice a které směřují k environmentálně šetrnému provozu.

SK RVŠ je přesvědčena, že environmentálně vstřícné chování a postoje akademické obce a absolventů vysokých škol jsou podmínkou pro trvale udržitelný rozvoj v ČR. A proto žádáme vládu a příslušná ministerstva, aby podpořila prosazování environmentálně šetrného provozu vysokých škol například:

  • vytvořením metodických doporučení pro zavádění environmentálního managementu (lze například čerpat zkušenosti z projektu Ekoškola),
  • pomocí přenosu zkušeností a informací ze zahraničních vysokých škol v oblasti environmentálního managementu na české vysoké školy,
  • hodnocením provozních nákladů a environmentálních dopadů (např. energetická náročnost budov),
  • zajištěním informovanosti k dané problematice,
  • vytvořením programu zaměřujícího se na tuto problematiku v rámci každoročně vypisovaných Rozvojových programů MŠMT.