Ke stažení: SKRVS_091105_CeSU

Zástupci Studentské komory Rady vysokých škol se ve dnech 3. – 4. října 2009 zúčastnili celorepublikové konference studentských organizací. Tu v tomto termínu pořádali na půdě České zemědělské univerzity představitelé Studentské unie ČZU.

Organizátoři prezentovali akci jako „první meziuniverzitní konferenci České Studentské Unie (ČeSU)”. Název „Česká studentská unie” používali v pozvánce i během samotné konference. Vlastnímu založení nové organizace se ale cíleně vyhýbali, záměrně nechtěli dát „České studentské unii” právnickou formu, aby nebylo potřeba spravovat složitou vnitřní strukturu a personálně, ekonomicky i formálně vést další sdružení.

Konference samotná měla poněkud chaotický průběh. Po celou dobu jejího konání nebyl pořizován oficiální zápis, neproběhlo jediné hlasování a nebyly přijaty žádné písemné závěry. Ústně však byly při ukončení konference deklarovány tyto závěry: žádná nová organizace nevznikne, nebude mít tudíž žádné vedení, půjde vždy jen o komunikační platformu mezi stále se rozšiřujícím počtem studentských organizací.

Další konference by měla podle dohody proběhnout v březnu 2010 pod patronací Stavovské unie studentů Ostravské univerzity v Ostravě. Zde by se mělo projednávat právě i prohloubení spolupráce studentských organizací na celostátní úrovni a případném institucionálním a organizačním zázemí, které by toto prohloubení vyžadovalo.

Účastníci říjnové konference se také dohodli na další společné komunikaci formou mailing listu. Neshodli se na tom, že by se pro tyto aktivity měl používat označení Česká studentská unie.

Od konce konference neproběhla žádná komunikace s účastníky, ať již ze strany organizátorů z SU ČZU, nebo SUS OU. V nedávné době byly ovšem spuštěny webové stránky na adrese cesu.cz, které informují o projektu ČeSU zcela v rozporu se závěry konference na ČZU.

Podle webové stránky ČeSU byla zřízena funkce předsedy, kterým se stal prezident Stavovské unie studentů Ostravské univerzity Adam Soustružník. Na webových stránkách je také uvedena informace, že zástupci ČeSU se setkali s předsedou České konference rektorů Petrem Fialou, kterému prezentovali „projekt ČeSU”.

Studentská komora Rady vysokých škol pokládá za nezbytné veřejně se vyjádřit k iniciativě Studentské unie ČZU a některých dalších studentských organizací, která přibližně od poloviny září 2009 směřuje k ustavení České studentské unie jako nové zastřešující organizace studentů vysokých škol v ČR.

SK RVŠ vyslovuje zásadní nesouhlas s dezinterpretacemi závěrů konference studentských organizací, pořádané na ČZU ve dnech 3. – 4. 10. 2009 a se spuštěním webové prezentace ČeSU i s informacemi, které jsou na ní uvedeny.

Postup Michala Nováka, zástupce SU ČZU, a Adama Soustružníka, prezidenta SUS OU, závažně překročil rozsah dohodnutých závěrů konference. Aktivity těchto dvou funkcionářů nemají jasnou podporu studentských organizací. O ustanovení ČeSU neproběhlo na konferenci na ČZU žádné hlasování, stejně tak se nekonala volba jejího vedení. ČeSU proto není reprezentativním orgánem aktivních studentů. Michal Novák a Adam Soustružník také neměli žádný mandát pro prezentaci ČeSU a jejích aktivit předsedovi ČKR.

SK RVŠ se proto od aktivit Michala Nováka a Adama Soustružníka distancuje, považuje je za osobní iniciativu těchto dvou aktérů a nepodporuje další existenci těchto aktivit.

SK RVŠ považuje spolupráci se studentskými organizacemi za velice důležitou, tvoří jednu z priorit jejího Programového prohlášení na roky 2009 – 2011. SK RVŠ je připravena podílet se na navázání a institucionalizaci meziuniverzitní spolupráce organizací, jak bylo původně deklarováno mezi cíli „první meziuniverzitní konference České Studentské Unie (ČeSU)”.

SK RVŠ uvítá a podpoří pravidelná setkávání studentských organizací, ať už prostřednictvím fóra studentských organizací či pomocí pravidelných konferencí apod. SK RVŠ v tomto úmyslu plně podporují SU UTB, SU ČVUT, SU UK a ACSA.