Ke stažení: SKRVS_100320_financovani-11-stanovisko

SK RVŠ po seznámení s návrhem Zásad pro tvorbu a pravidla rozpočtu veřejných vysokých škol
pro rok 2011 a další ze dne 10. 3. 2010

podporuje diverzifikaci vysokých škol prostřednictvím nástrojů vstřícného financování,

nesouhlasí s návrhem, podle kterého do tzv. přepočtených studentů budou zahrnuti
pouze studující ve standardní době studia,

nesouhlasí s návrhem na zavedení finančního příspěvku na absolventy bakalářských
studijních programů nepokračujících v navazujícím magisterském studiu
s multiplikativním koeficientem ve výši 1,5,

žádá MŠMT o podrobnější zdůvodnění zavedení poklesu multiplikativního efektu za absolventy
doktorských studijních programů v závislosti na délce studia,

žádá MŠMT o podrobnější zdůvodnění zavedení kvót pro nově zapsané studenty, včetně
časového horizontu platnosti těchto kvót,

žádá MŠMT o podrobnější vyjádření ke strategii diverzifikace a k využívání parametrů
kvality ve střednědobé perspektivě.