Ke stažení: PSKRVS_101024_zapisne-stanovisko

SK RVŠ projednala návrh novely Zákona o vysokých školách, která byla zaslána Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy dne 15. 10. 2010.

SK RVŠ nesouhlasí s celkovým záměrem návrhu, jehož smyslem je umožnit navýšení příjmu
vysokých škol z poplatků spojených s přijímacím řízením, resp. z poplatků za delší studium, a
částečně tak kompenzovat očekávaný pokles výdajů ze státního rozpočtu na vysoké školství pro
rok 2011.

SK RVŠ je přesvědčena, že vysoké školství musí být prioritou vládní politiky a tomu musí
odpovídat i objem veřejných prostředků na ně vynakládaných. Postupné snižování příspěvku na
vzdělávací činnost a pokus o kompenzaci takto vznikajícího deficitu prostřednictvím zvyšování
poplatků hrazených studujícími, resp. uchazeči, znamená přenos podstatné části nákladů na
fungování vysokých škol na studující. Taková opatření poškozují z dlouhodobého hlediska jak
studující a uchazeče, tak vysoké školy samotné.

SK RVŠ zásadně nesouhlasí s návrhem na zavedení poplatku za zápis do studia v akademickém
roce, který má činit nejvýše dvojnásobek základu. Jde o variantu zpoplatnění studia a tedy
zavedení školného, které je ale v této podobě v kategorickém rozporu s koaliční smlouvou a
programovým prohlášením vlády Petra Nečase. V těchto dokumentech je jasně deklarováno, že
školné bude na vysokých školách zavedeno až po implementaci funkčního systému finanční
podpory studentům ve formě grantů, stipendií a studentských půjček.

Návrh na zavedení poplatku za zápis navíc přichází v době, kdy probíhá realizace IPn RTV.
Výsledkem tohoto projektu má být komplexní reforma terciárního vzdělávání prostřednictvím
dvou zákonů – zákona o terciárním vzdělávání a zákona o finanční pomoci studentům.
Zpoplatnění studia je od počátku navrhováno jako součást reformy vysokého školství a reformy
finanční pomoci studentům.

Navrhovaná změna v podobě novelizace zákona o vysokých školách může vstoupit v platnost
nejdříve ve druhé polovině roku 2011, tedy necelý rok před plánovaným přijetím obou nových
zákonů. SK RVŠ konstatuje, že návrh na zavedení poplatku za zápis do studia odporuje vládní
politice v oblasti vysokého školství a je tedy nesystémový a nezodpovědný.

SK RVŠ proto vyzývá MŠMT, aby ke změnám ve vysokoškolské legislativě přistupovalo
zodpovědně a v souladu s významnými politickými i koncepčními dokumenty, jako je
Programové prohlášení vlády nebo Dlouhodobý záměr MŠMT. Požaduje také, aby případné další
navrhované změny byly řádně odůvodněny v důvodové zprávě legislativních návrhů v přímé
návaznosti na tyto dokumenty.