Ke stažení: SKRVS_8_schuze_zapis

Výjezdní schůze proběhla 19. až 21. října v Benešově.

Z programu:

  • Vystoupení náměstka MŠ pro vysoké školy a výzkum Tomáše Hrudy
  • Volba předsedy Komise pro vysokoškolskou samosprávu
  • Aktuální situace v přípravě vysokoškolské reformy
  • Aktuální situace na FPR ZČU
  • Poziční dokument k finanční pomoci při studiu
  • KAS a Cena Jana Opletala

 

Výsledky:

Štěpán Esterle byl zvolen předsedou Komise pro vysokoškolskou samosprávu.

Usnesení č. 12/8/4

SK RVŠ přijala Poziční dokument k finanční pomoci při studiu v navrženém znění.

Usnesení č. 12/8/5

SK RVŠ projednala materiál „Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům (vysokých škol) –
upravené principy“.

Považujeme za důležité v dalším jednání vyjasnit roli a význam jednotlivých nástrojů finanční
pomoci při studiu.

Systematické zadlužování nemůže tvořit významný pilíř celého systému finanční podpory při
studiu. Ve srovnání se systémem založeným na rozvoji a podpoře jiných nástrojů přímé i nepřímé
podpory se systém založený na půjčkách jeví jako neefektivní a rizikový. Považujeme proto půjčky
při studiu za nevhodný nástroj podpory a odmítáme jejich zavedení na úrovni nově přijímané
legislativy. Zejména pak považujeme za nepřijatelné, aby zavedení studentských půjček bylo
krokem směřujícím ke zpoplatnění vysokoškolského studia.

Efektivní systém finanční podpory při studiu musí být v mnohem větší míře založen na podpoře
práce při studiu, která studujícím umožní dále rozvíjet jejich znalosti a dovednosti získané během
studia a zajistí jim zdroje pro financování nákladů při studiu. Podpora práce při studiu by neměla
být redukována pouze na daňové úlevy pro zaměstnavatele. Měla by být výrazněji zaměřena na
aktivní politiku podpory zaměstnanosti.

Usnesení č. 12/8/7

SK RVŠ vyzývá ministra školství mládeže a tělovýchovy, aby bezodkladně rozhodl o rozkladech
podaných ve věci akreditace Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Současný stav
prodlužuje nejistotu studentů a znemožňuje Západočeské univerzitě v Plzni adekvátně a řádně na
nastalou situaci zareagovat.

SK RVŠ doporučuje ZČU v Plzni nepodnikat žádné nevratné kroky, kterými by bylo zasaženo do
práv studentů FPR ZČU.