Ke stažení: SKRVS_121206_usneseni-novela

Usnesení k postupu projednávání novely zákona o vysokých školách

SK RVŠ projednala materiály „Výchozí dokument pro novelu zákona o vysokých školách – hlavní cíle
novely“ a „Výchozí dokument pro novelu zákona o vysokých školách – postup projednávání novely zákona o
vysokých školách“.

Konstatujeme, že navržený postup, zejména jeho harmonogram, počet zástupců reprezentací v expertněpracovním
týmu, jejich mandát a způsob uzavírání jednotlivých tematických okruhů, neposkytuje dostatečný
prostor pro důkladnou přípravu navrhovaných změn, které výrazně zasáhnou do fungování systému
vysokého školství i jednotlivých institucí.

Považujeme za nereálné v daném časovém rámci důkladně projednat takové množství tematických okruhů,
které ministerstvo ve svém návrhu předpokládá, tak, aby výsledkem jednání byl kvalitní návrh na novelizaci
zákona o vysokých školách.

Žádáme proto MŠMT, aby:

1) změnilo harmonogram a způsob projednávání tak, aby umožňovaly plnohodnotné zapojení orgánů
reprezentace vysokých škol do projednávání návrhu novely zákona o vysokých školách,

2) jednání probíhala tak, že budou prioritně projednána zásadní témata a ty návrhy, na kterých zatím panuje
největší míra shody. SK RVŠ za taková témata považuje změny v akreditačním systému a systému
zajišťování kvality, financování vysokých škol a v oblasti profilace studijních programů.

 

Usnesení k dokumentu „Výchozí dokument pro novelu zákona o vysokých školách – hlavní cíle novely“

SK RVŠ po projednání konstatuje, že materiál shrnující hlavní cíle novely obsahuje návrhy, které výrazným
způsobem zasahují samosprávný charakter veřejných a státních vysokých škol a nejsou pro SK RVŠ
přijatelné.

Mezi tyto změny patří zejména návrh na dispozitivní určení složení akademických senátů, který de facto
znamená zrušení zákonné garance třetinového zastoupení studujících v akademické samosprávě, návrh na
posílení pravomocí správní rady a dále návrh na změnu procedury volby rektora.

Navrhované změny jsou v dosud předložených materiálech představeny na velmi obecné úrovni. SK RVŠ
považuje v dalších jednání za nutné podrobněji vyjasnit a provázat jednotlivé návrhy, zejména:
profily studijních programů, zejména pak koncepci tzv. akademického pilíře,
některé aspekty kontraktového financování, zejména pak:

  • schvalování kontraktu správní radou, která zároveň na vysoké škole působí jako orgán dozorčí povahy,
  • možnost rektora odchýlit se od schváleného znění kontraktu;
  • postavení Národní akreditační agentury, zejména pak:
  • zapojení reprezentace vysokých škol do jejího fungování,
  • otázku dvojinstančnosti akreditačního řízení včetně soudního přezkumu;
  • návrh na vytvoření systému funkčních míst profesorů,
  • návrh na zjednodušené uznávání předchozího formálního a neformálního vzdělávání, u nějž je potřeba
    vyjasnit působnost vysokých škol, MŠMT nebo jiného orgánu státní správy a jejich vzájemný vztah.