Ke stažení: SKRVS_10_schuze_zapis

Z programu:

 • Výchozí dokument pro novelu zákona o vysokých školách – hlavní cíle novely
 • Výchozí dokument pro novelu zákona o vysokých školách – postup projednávání novely zákona o vysokých školách
 • Volba místopředsedy pro organizaci a řízení
 • Nezákonné poplatky na veřejných vysokých školách

 

Výsledky:

Usnesení č. 12/10/2

SK RVŠ projednala materiály „Výchozí dokument pro novelu zákona o vysokých školách – hlavní
cíle novely“ a „Výchozí dokument pro novelu zákona o vysokých školách – postup projednávání
novely zákona o vysokých školách“.

Konstatujeme, že navržený postup, zejména jeho harmonogram, počet zástupců reprezentací v
expertně-pracovním týmu, jejich mandát a způsob uzavírání jednotlivých tematických okruhů,
neposkytuje dostatečný prostor pro důkladnou přípravu navrhovaných změn, které výrazně zasáhnou
do fungování systému vysokého školství i jednotlivých institucí.

Považujeme za nereálné v daném časovém rámci důkladně projednat takové množství tematických
okruhů, které ministerstvo ve svém návrhu předpokládá, tak, aby výsledkem jednání byl kvalitní návrh
na novelizaci zákona o vysokých školách.

Žádáme proto MŠMT, aby:

 1. změnilo harmonogram a způsob projednávání tak, aby umožňovaly plnohodnotné zapojení orgánů
  reprezentace vysokých škol do projednávání návrhu novely zákona o vysokých školách,
 2. jednání probíhala tak, že budou prioritně projednána zásadní témata a ty návrhy, na kterých zatím
  panuje největší míra shody. SK RVŠ za taková témata považuje změny v akreditačním systému a
  systému zajišťování kvality, financování vysokých škol a v oblasti profilace studijních programů.

Usnesení č. 12/10/4

SK RVŠ po projednání konstatuje, že materiál shrnující hlavní cíle novely obsahuje návrhy, které
výrazným způsobem zasahují samosprávný charakter veřejných a státních vysokých škol a nejsou
pro SK RVŠ přijatelné.

Mezi tyto změny patří zejména návrh na dispozitivní určení složení akademických senátů, který de
facto znamená zrušení zákonné garance třetinového zastoupení studujících v akademické
samosprávě, návrh na posílení pravomocí správní rady a dále návrh na změnu procedury volby
rektora.

Navrhované změny jsou v dosud předložených materiálech představeny na velmi obecné úrovni. SK
RVŠ považuje v dalších jednání za nutné podrobněji vyjasnit a provázat jednotlivé návrhy,
zejména:

 • profily studijních programů, zejména pak koncepci tzv. akademického pilíře,
 • některé aspekty kontraktového financování, zejména pak:
  •  schvalování kontraktu správní radou, která zároveň na vysoké škole působí jako orgán
   dozorčí povahy,
  •  možnost rektora odchýlit se od schváleného znění kontraktu;
 •  postavení Národní akreditační agentury, zejména pak:
  • zapojení reprezentace vysokých škol do jejího fungování,
  • otázku dvojinstančnosti akreditačního řízení včetně soudního přezkumu;
 • návrh na vytvoření systému funkčních míst profesorů,
 • návrh na zjednodušené uznávání předchozího formálního a neformálního vzdělávání, u nějž je
  potřeba vyjasnit působnost vysokých škol, MŠMT nebo jiného orgánu státní správy a jejich
  vzájemný vztah.