Ke stažení: SKRVS_130305_stanovisko-novela

SK RVŠ projednala katalog reformních témat a Text novelizovaných zákonů nebo jejich částí v
platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění (dále jen návrh) ze dne 6. března 2013.
SK RVŠ podporuje stanovisko RVŠ ze dne 21. března 2013, a to zejména ustanovení, ve kterých
Rada:

 •  požaduje předložení zdůvodnění ke každé jednotlivé navrhované změně, a to podrobná zdůvodnění
  zejména v případě závažných změn,
 •  upozorňuje na skutečnost, že MŠMT dosud nezapracovalo většinu podnětů vyjádřených Sněmem
  Rady VŠ ze dne 21. února,
 •  doporučuje ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy věnovat potřebný čas dopracování
  katalogu témat a paragrafového znění a upřednostnit zvýšení kvality návrhu paragrafového
  znění před rychlostí jeho projednávání,
 • žádá MŠMT, aby lhůty vnitřního a vnějšího připomínkového řízení byly adekvátně přizpůsobeny
  rozsahu materiálu tak, aby lhůta pro každou z fází připomínkování nebyla kratší než 30 kalendářních dnů.

SK RVŠ v návaznosti na to konstatuje, že návrh vykazuje podstatné nedostatky – po stránce formální
a legislativně-technické například kvůli nejasné terminologii a vnitřní nekonzistenci, po stránce věcné
zejména kvůli nedostatečně konkrétní úpravě změn v oblasti systému akreditací a financování
vysokých škol.

SK RVŠ přijala k jednotlivým oblastem návrhu novelizace zákona o VŠ následující připomínky a
závěry:

Profilace a kvalita

SK RVŠ konstatuje, že návrh změn novely zákona v oblasti profilace, akreditací a zajišťování kvality
je třeba předtím, než bude návrh postoupen do vnitřního připomínkového řízení, výrazným způsobem
přepracovat. Jednotlivé paragrafy vztahující se k akreditacím a systému zajišťování kvality nejsou
propojeny napříč zákonem, jsou pojmově nekonzistentní a vnitřně rozporné. Není také zřejmé, jakou
roli budou v novém systému sehrávat studijní obory.

SK RVŠ upozorňuje na rizika vyplývající z takové implementace systému akreditací a zajišťování
kvality, která by mohla vést k neúměrnému zvyšování administrativní zátěže, zejména v oblasti
vykazování pro NAA a MŠMT.

SK RVŠ se domnívá, že vědecká rada by neměla být jediným orgánem, který rozhoduje o studijních
programech. Požaduje vyšší míru zapojení akademického senátu do procesu schvalování studijních
programů, zejména v případě, že vysoká škola získá akreditaci oblasti (oblastí) vzdělávání.

SK RVŠ doporučuje vypustit z návrhu novely uveřejnění charakteristik profilů formou opatření ve
Věstníku a dále považuje za vhodné profily charakterizovat prostřednictvím standardů pro akreditace
a indikátory financování.

SK RVŠ požaduje podrobnější vymezení činností NAA a provázání těchto ustanovení s dalšími
částmi zákona (fungování Rady NAA, hodnotících komisí, institucionální akreditace a akreditace
oblastí vzdělávání). SK RVŠ se také domnívá, že je potřeba přesněji vymezit požadavky na členy
Rady NAA včetně jasné specifikace možného střetu zájmů (členové Rady NAA ve vědeckých radách
vysokých škol, kteří zároveň budou schvalovat studijní programy na vysoké škole). SK RVŠ se
domnívá, že je potřeba obecněji vymezit neslučitelnost funkcí členství v Radě NAA s ostatními
funkcemi. Taxativní výčet není vhodný.

SK RVŠ požaduje podrobnější informace o oblastech vzdělávání. Považuje pouhý odkaz na
mezinárodní standardy v návrhu novelizace zákona za rizikový a nevyhovující, neboť mezinárodní
standardy nelze bez dalšího použít.

SK RVŠ upozorňuje na to, že návrh novelizace zákona neřeší v adekvátní míře ochranu studujících v
případě omezení nebo ztráty akreditace.

Personální a organizační autonomie

SK RVŠ nesouhlasí se změnami, které vedou k posilování pravomocí správní rady VŠ. Tyto návrhy
se neopírají o vyhodnocení současné praxe a nejsou rovněž jasné smysl a role správní rady jako
orgánu vysoké školy.

SK RVŠ požaduje, aby zákon zachoval stávající úpravu fakult a jejich pravomocí. Pokud by MŠMT
trvalo na úpravě pravomocí fakult statutem vysoké školy, SK RVŠ požaduje, aby akademické senáty
disponovaly pravomocí navrhovat a předkládat vnitřní předpisy, zejména statut vysoké školy.

SK RVŠ doporučuje, aby v zákoně byl explicitně uveden také název institucí, které tvoří reprezentaci
vysokých škol.

Financování

Změny ve financování jsou v návrhu promítnuty velmi obecně a s nízkou mírou podrobnosti. SK RVŠ
žádá o podrobnější stanovení způsobu uzavření kontraktu a o doplnění závazků, popřípadě sankcí
vyplývajících z kontraktového financování pro Českou republiku zastoupenou MŠMT (povinnost
uzavřít kontrakt, lhůta pro uzavření kontraktu, definice opravných prostředků apod.).

SK RVŠ považuje také za vhodné, aby MŠMT připravilo vzorový návrh rámcové smlouvy ještě
předtím, než bude návrh novely zákona o vysokých školách postoupen do vnitřního připomínkového
řízení.

SK RVŠ také upozorňuje na rizika vyplývající z nedostatečně zpracovaného návrhu indikátorů pro
uzavření rámcové smlouvy, obsažených v tzv. Katalogu témat pro novelizaci zákona, týkající se
zejména stanovování počtu financovaných studentů, počtu absolventů apod.