64. Board Meeting ESU, Budapest

Ministerstvo dopravy České republiky předložilo návrh na zrušení státem nařízených slev na jízdném ve veřejné dopravě. Pokud by tento návrh byl přijat, veřejní i soukromí dopravci by již nadále neměli povinnost nabízet studujícím slevy na jízdném. Současné výdaje studujících na dopravu v České republice jsou již dnes relativně vysoké – a zrušení slev může ceny jízdného výrazně navýšit. To bude mít zásadní dopady na sociální a ekonomickou situaci studujících a jejich rodin. Návrh Ministerstva dopravy tak jednoznačně prohlubuje již existující nerovnosti v přístupu k vysokoškolskému vzdělání.

Navržené změny se však budou týkat nejen vysokoškolských studentů, ale i žáků a studentů základních a středních škol. Návrh proto negativně ovlivní inkluzivní charakter celé školské soustavy v ČR.

Evropská studentská unie je přesvědčena, že zachování státem zaručených slev na jízdném pro žáky a studenty je ve veřejném zájmu, protože tyto slevy podporují studijní mobility a omezují sociální a ekonomické bariéry v přístupu ke vzdělání mezi regiony a různými skupinami žáků a studujících.

Evropská studentská unie proto podporuje stanovisko SK RVŠ a žádá Vládu České republiky, aby odmítla návrh Ministerstva dopravy a zachovala stávající systém slev na jízdném pro žáky a studující.

Plné znění stanoviska ESU (viz též web):

The Czech Ministry of Transport has recently put forward a proposal on abolishing the regulation on publicly subsidized discounts in public transport. In case the proposal would be accepted, public and private transport companies will not have the obligation to offer any discounts to students. Current expenses of students in the Czech Republic on transport are relatively high and the abolition of discounts can raise the prices of public transport significantly, which will have considerable impact on social and economic situation of students and their families. The proposal of Czech Ministry of Transport directly deepens already existing inequalities in access to higher education.

Moreover, this will affect not only students enrolled in higher education institutions, but also pupils and students in primary and secondary education institutions and therefore negatively influence the inclusive character of Czech higher education system in general.

ESU clearly recognizes guaranteed public financial support of students‘ and learners‘ travel expenses as an issue of public interest, because it helps to foster study mobility and reduce social and economic barriers within different regions and groups of learners.

ESU therefore supports the position of SK RVS and urges Czech government to refuse the proposal of the Ministry of Transport and to preserve the current system of students‘ and pupils‘ discounts.

Kontakt pro tuto zprávu – SK RVŠ

Heda Čepelová

tajemnice a tisková mluvčí
tel.: +420 731 072 634
e-mail: tajemnice(zavináč)skrvs.cz

Kontakt pro tuto zprávu – ESU

Karina Ufert

ESU Chairperson
tel.: +32/473.669.892
e-mail: karina@esu-online.org