Ke stažení: SKRVS_130613_usneseni-novela

Studentská komora Rady vysokých škol se seznámila s návrhem novelizace zákona č. 111/1998 Sb. a dalších zákonů ve znění ze dne 28. 5. 2013. SK RVŠ v návaznosti na výsledek vypořádání připomínek RVŠ k návrhu ve vnitřním připomínkovém řízení:

  • nesouhlasí s návrhem na posilování kompetencí správní rady vysoké školy na úkor samosprávných orgánů vysoké školy. SK RVŠ je přesvědčena, že navrhovaná úprava nepřispěje ke kvalitě řízení vysokých škol a upozorňuje na to, že dopady návrhu jsou v rozporu s deklarovanými cíli novely zákona.
  • nesouhlasí s návrhem na zásadní oslabení pravomocí fakult a jejich orgánů a požaduje, aby zákon o vysokých školách jasně vymezil pravomoci a odpovědnosti jednotlivých součástí vysoké školy.
  • podporuje zapojení akademické obce do rozhodovacích procesů na všech typech vysokých škol a požaduje proto, aby novela zákona stanovila povinnost zřídit zastupitelský orgán, jehož členové budou demokraticky voleni z řad studentů a akademických pracovníků, i pro soukromé vysoké školy.
  • nesouhlasí s návrhem na zhoršení pracovněprávního postavení akademických pracovníků. Návrh zavádí odlišný pracovněprávní režim akademických pracovníků a zhoršuje jejich postavení vůči ostatním zaměstnancům. SK RVŠ se obává, že navrhovaná úprava bez dalších změn, které by zhoršené postavení akademických pracovníků kompenzovaly, může vést k oslabování akademických svobod na vysokých školách.
  • požaduje jasnou a transparentní definici neslučitelnosti funkce člena Rady Národní akreditační agentury s jinými funkcemi. Navrhovaný výčet je nekoncepční. SK RVŠ se domnívá, že stávající úprava neslučitelnosti u členů Akreditační komise je dostatečná a její zásadní rozšiřování není odůvodněné.
  • odmítá zhoršení právního postavení studentů v návrhu, který studenty zbavuje možnosti být účastníky akreditačního řízení. Řízení ohledně akreditace studijního programu se jednoznačně a bezprostředně týká práv studentů zaručených nejen zákonem o vysokých školách, ale také Listinou základních práv a svobod.
  • upozorňuje na to, že možnost nahlížení do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů ve znění návrhu může vést k nepřiměřeným a neodůvodněným zásahům do práva na soukromí a požaduje, aby informace z tohoto registru byly poskytovány pouze v odůvodněných situacích a v nezbytně potřebném rozsahu.
  • požaduje přesně zakotvit a vyjmenovat v zákoně o vysokých školách Českou konferenci rektorů a Radu vysokých škol jako orgány reprezentace vysokých škol. Tato úprava je nezbytná vzhledem k tomu, že orgány reprezentace vysokých škol mají mít oproti současnému stavu posílenou úlohu zejména při zajišťování kvality ve vysokém školství.