Ke stažení: SKRVS_16_schuze_zapis

Z programu:

 • Společný seminář ŠRVŠ a SK RVŠ
 • Volba předsedy Komise pro sociální a ekonomické záležitosti
 • Příprava novely zákona o VŠ – aktuální informace

 

Výsledky:

Usnesení č. 13/16/3

Studentská komora Rady vysokých škol se seznámila s návrhem novelizace zákona č. 111/1998 Sb.
a dalších zákonů ve znění ze dne 28. 5. 2013. SK RVŠ v návaznosti na výsledek vypořádání
připomínek RVŠ k návrhu ve vnitřním připomínkovém řízení:

 • nesouhlasí s návrhem na posilování kompetencí správní rady vysoké školy na úkor
  samosprávných orgánů vysoké školy. SK RVŠ je přesvědčena, že navrhovaná úprava
  nepřispěje ke kvalitě řízení vysokých škol a upozorňuje na to, že dopady návrhu jsou
  v rozporu s deklarovanými cíli novely zákona.
 • nesouhlasí s návrhem na zásadní oslabení pravomocí fakult a jejich orgánů a požaduje,
  aby zákon o vysokých školách jasně vymezil pravomoci a odpovědnosti jednotlivých
  součástí vysoké školy.
 • podporuje zapojení akademické obce do rozhodovacích procesů na všech typech vysokých škol
  a požaduje proto, aby novela zákona stanovila povinnost zřídit zastupitelský orgán, jehož členové
  budou demokraticky voleni z řad studentů a akademických pracovníků, i pro soukromé vysoké školy.
 • nesouhlasí s návrhem na zhoršení pracovněprávního postavení akademických pracovníků.
  Návrh zavádí odlišný pracovněprávní režim akademických pracovníků a zhoršuje jejich postavení
  vůči ostatním zaměstnancům. SK RVŠ se obává, že navrhovaná úprava bez dalších změn,
  které by zhoršené postavení akademických pracovníků kompenzovaly, může vést k oslabování
  akademických svobod na vysokých školách.
 • požaduje jasnou a transparentní definici neslučitelnosti funkce člena Rady Národní akreditační agentury
  s jinými funkcemi. Navrhovaný výčet je nekoncepční. SK RVŠ se domnívá, že stávající úprava
  neslučitelnosti u členů Akreditační komise je dostatečná a její zásadní rozšiřování není odůvodněné.
 • odmítá zhoršení právního postavení studentů v návrhu, který studenty zbavuje možnosti
  být účastníky akreditačního řízení. Řízení ohledně akreditace studijního programu se
  jednoznačně a bezprostředně týká práv studentů zaručených nejen zákonem o vysokých školách,
  ale také Listinou základních práv a svobod.
 • upozorňuje na to, že možnost nahlížení do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů
  ve znění návrhu může vést k nepřiměřeným a neodůvodněným zásahům do práva na soukromí
  a požaduje, aby informace z tohoto registru byly poskytovány pouze v odůvodněných situacích
  a v nezbytně potřebném rozsahu.
 •  požaduje přesně zakotvit a vyjmenovat v zákoně o vysokých školách Českou konferenci rektorů
  a Radu vysokých škol, vzhledem k tomu, že orgány reprezentace vysokých škol mají mít
  oproti současnému stavu výraznou úlohu zejména při zajišťování kvality ve vysokém školství.