Statut Ceny Jana Opletala

Článek 1

Cena Jana Opletala

(1) Studentská komora Rady vysokých škol (dále jen SK RVŠ) uděluje každý lichý rok u příležitosti Mezinárodního dne studentstva, 17. listopadu, Cenu Jana Opletala (dále jen Cena).

(2) Cena se uděluje osobnosti nebo skupině osobností za výjimečný přínos v rozvoji akademické obce, hájení akademických práv a svobod, posílení studentských práv a svobod, významné přispění v boji proti bezpráví, za rovné zacházení a příležitosti nebo proti jakékoliv diskriminaci v uplynulém období.

 

Článek 2

Podávání návrhů

(1) Návrhy na udělení Ceny mohou předkládat:

a) členové SK RVŠ,

b) akademické senáty vysokých škol a fakult, nebo jejich studentské části1a orgány soukromých vysokých škol plnící funkci obdobnou funkci akademického senátu,

c) rektor vysoké školy nebo děkan fakulty,

d) skupina alespoň 5 studentů vysoké školy,

e) právnické osoby zřízené k výkonu činnosti v oblasti podpory rozvoje vysokého školství, akademické samosprávy nebo k obhajobě práv studentů.

(2) Výzvu k předkládání návrhů na udělení Ceny vyhlašuje předseda SK RVŠ, který současně stanoví termín pro předložení návrhu, a to nejméně 2 měsíce před udělením Ceny.

(3) Návrhy se předkládají Výboru Ceny (dále jen Výbor), prostřednictvím tajemníka SK RVŠ nebo jiné osoby pověřené předsedou SK RVŠ.

(4) Návrh na udělení Ceny musí obsahovat:

a) jméno navržené osoby, případně název navržené skupiny,

b) stručné zdůvodnění, proč by navržené osobě či skupině měla být Cena udělena,

c) podpis navrhovatele.

(5) Je-li podán návrh na udělení Ceny skupině osobností, je nezbytnou součástí návrhu rovněž seznam členů dané skupiny.

 

Článek 3

Výbor Ceny

(1) Zřizuje se Výbor v jehož čele je Předseda Výboru.

(2) Předsedu Výboru jmenuje předseda SK RVŠ po schválení Předsednictvem SK RVŠ. Zpravidla se jedná o předchozího laureáta Ceny.

(3) Další členy Výboru jmenuje předseda SK RVŠ dle následujícího klíče:

a) Po jednom zástupci z řad studentů ze dvou vysokých škol, jejichž zástupci jsou členy SK RVŠ. Vysoké školy jsou vybrány losem, který provádí Předseda Výboru. Jméno člena Výboru musí akademický senát dané vysoké školy oznámit tajemníku SK RVŠ nebo jiné osobě pověřené předsedou SK RVŠ, minimálně v den předcházející schůzi Výboru, v opačném případě je místo neobsazené.

b) Po jednom zástupci z řad členů akademického senátu ze dvou vysokých škol, jejichž zástupci jsou členy SK RVŠ a které nebyly vylosovány podle písm. a). Vysoké školy jsou vybrány losem, který provádí Předseda Výboru. Jméno člena Výboru musí akademický senát dané vysoké školy oznámit tajemníku SK RVŠ nebo jiné osobě pověřené předsedou SK RVŠ, minimálně v den předcházející schůzi Výboru, v opačném případě je místo neobsazené.

c) Tři významné osobnosti zastupující české vysokoškolské prostředí, které jsou osloveny předsedou SK RVŠ na návrh pléna SK RVŠ.

d) Tři členové SK RVŠ zvolení tajnou volbou pléna SK RVŠ.

e) Funkce člena Výboru je neslučitelná s funkcí předsedy SK RVŠ, tajemníka a osoby pověřené správou návrhů.

Předsedu Výboru Ceny jmenuje předseda SK RVŠ po schválení Předsednictvem SK RVŠ. Zpravidla se jedná o předchozího laureáta Ceny.

(4) Schůzi Výboru svolá předseda SK RVŠ a vede ji Předseda Výboru.

(5) Výbor je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

(6) Členství ve Výboru je čestnou funkcí a udělením Ceny zaniká.

 

Článek 4

Udělení Ceny

(1) Cena je udělena, pokud na schůzi Výboru:

a) V prvním kole tajného hlasování získá některý z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech členů Výboru. Jestliže žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech členů Výboru nezíská, následuje kolo druhé, do kterého postupují dva kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje los.

b) Ve druhém kole tajného hlasování získá kandidát nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů Výboru Ceny. Jestliže žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů Výboru Ceny nezíská, následuje kolo třetí, do kterého postupují oba kandidáti ze druhého kola.

c) V třetím kole tajného hlasování získá Cenu kandidát, který získal nejvyšší počet přítomných členů Výboru. Při rovnosti hlasů rozhodne Předseda Výboru.

(2) Informace o udělení Ceny se zveřejňuje na webových stránkách SK RVŠ.

(3)  Administrativu spojenou se schůzí Výboru a udělením Ceny zajišťuje tajemník SK RVŠ nebo jiná osoba pověřená předsedou SK RVŠ.

 

Článek 5

Tento Statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení plénem SK RVŠ 7. 3. 2015