Statut Ceny Jana Opletala

 

Článek 1

Cena Jana Opletala

 • Studentská komora Rady vysokých škol (dále jen SK RVŠ) uděluje každý lichý rok u příležitosti Mezinárodního dne studentstva, 17. listopadu, Cenu Jana Opletala (dále jen Cena).
 • Cena se uděluje osobnosti nebo skupině osobností za:
  1. výjimečný přínos v rozvoji akademické obce,
  2. hájení akademických práv a svobod,
  3. posílení studentských práv a svobod,
  4. významné přispění v boji proti bezpráví, za rovné zacházení a příležitosti nebo proti jakékoliv diskriminaci v tomto období.

 

Článek 2

Podávání návrhů

 • Návrhy na udělení Ceny mohou předkládat:
  1. členové SK RVŠ,
  2. b) akademické senáty vysokých škol a fakult, nebo jejich studentské části a orgány soukromých vysokých škol plnící funkci obdobnou funkci akademického senátu,
  3. rektor vysoké školy nebo děkan fakulty,
  4. skupina alespoň 5 studentů vysoké školy,
  5. právnické osoby zřízené k výkonu činnosti v oblasti podpory rozvoje vysokého školství, akademické samosprávy nebo k obhajobě práv studentů.
 • Výzvu k předkládání návrhů na udělení Ceny vyhlašuje předseda SK RVŠ nejméně 2 měsíce před udělením Ceny. Výzva se bezodkladně zveřejňuje na webových stránkách SK RVŠ a zasílá se zejména členům Rady vysokých škol, akademickým senátům, jejich studentským komorám a rektorům a děkanům vysokých škol. Současně je stanoven termín pro předložení návrhů, a to tak aby sběr probíhal nejméně 1 měsíc.
 • Návrhy se předkládají Výboru Ceny (dále jen Výbor), prostřednictvím tajemníka SK RVŠ nebo jiné osoby pověřené předsedou SK RVŠ.
 • Návrh na udělení Ceny musí obsahovat:
  1. jméno navržené osoby, případně název navržené skupiny,
  2. stručné zdůvodnění, proč by navržené osobě či skupině měla být Cena udělena,
  3. souhlas navržené osoby s nominací a kontakt na navrženou osobu,
  4. podpis navrhovatele.
 • Je-li podán návrh na udělení Ceny skupině osobností, je nezbytnou součástí návrhu rovněž seznam členů dané skupiny.
 • Návrhy na udělení Ceny s uvedením, kdo návrh předložil, se zveřejňují bez zbytečného odkladu po ukončení sběru na webových stránkách SK RVŠ. Vícečetné návrhy se zveřejňují jako jeden návrh s uvedením všech navrhovatelů a zdůvodnění.

Článek 3

Výbor Ceny

 • Zřizuje se Výbor, v jehož čele je Předseda Výboru.
 • Předsedu Výboru jmenuje předseda SK RVŠ po schválení schůzí SK RVŠ. Zpravidla se jedná o předchozího laureáta Ceny.
 • Další členy Výboru jmenuje předseda SK RVŠ dle následujícího klíče:
  1. po jednom zástupci z řad studentů ze dvou vysokých škol, jejichž zástupci jsou členy SK RVŠ. Vysoké školy jsou vybrány losem, který provádí Předseda Výboru na jednání schůze SK RVŠ. Schůze SK RVŠ může tuto pravomoc delegovat na jednání Předsednictva,
  2. dvě významné osobnosti zastupující vysokoškolské prostředí, které jsou zvoleny schůzí SK RVŠ,
  3. dvě významné osobnosti zastupující občanskou společnost, které jsou zvoleny schůzí SK RVŠ,
  4. dva členové SK RVŠ zvolení tajnou volbou schůzí SK RVŠ.

Funkce člena Výboru je neslučitelná s funkcí předsedy SK RVŠ, tajemníka a osoby pověřené správou návrhů. Členům zvoleným schůzí SK RVŠ lze zvolit i náhradníky. Totéž platí přiměřeně na Předsedu Výboru.

 • Jméno člena Výboru dle čl. 3, odst. 3 písm. a) musí akademický senát vysoké školy oznámit osobě pověřené pro komunikaci s Výborem minimálně v den předcházející schůzi Výboru, v opačném případě je místo neobsazené. Akademický senát vysoké školy může též stejným způsobem určit náhradníka.
 • Schůzi Výboru svolává a vede Předseda Výboru.
 • Členy Výboru nemohou být více než čtyři současní či bývalí členové probíhajícího stálého zasedání RVŠ.
 • Funkce člena Výboru je neslučitelná s funkcí předsedy SK RVŠ, tajemníka a osoby pověřené správou návrhů. Jestliže člen Výboru souhlasí se svým navržením na udělení Ceny, jeho členství ve Výboru zaniká. Na neobsazené místo jmenuje předseda SK RVŠ náhradníka nebo nového člena na základě volby schůzí SK RVŠ či na základě oznámení akademického senátu vysoké školy podle čl. 3 odst. 3 písm. a) a odst. 4.
 • Výbor je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 • Členství ve Výboru je čestnou funkcí a udělením Ceny zaniká.
 • Členství ve Výboru dále zaniká úmrtím, ukončením studia u členů dle čl. 3 odst. 3 písm. a) a zánikem členství v SK RVŠ u členů dle čl. 3 odst. 3 písm. d).

Článek 4

Udělení Ceny

 • Cena je udělena, pokud na schůzi Výboru:
  1. V prvním kole tajného hlasování získá některý z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech členů Výboru. Jestliže žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech členů Výboru nezíská, následuje kolo druhé, do kterého postupují dva kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje los.
  2. Ve druhém kole tajného hlasování získá kandidát nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů Výboru Ceny. Jestliže žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů Výboru Ceny nezíská, následuje kolo třetí, do kterého postupují oba kandidáti ze druhého kola.
  3. V třetím kole tajného hlasování získá Cenu kandidát, který získal nejvyšší počet přítomných členů Výboru. Při rovnosti hlasů rozhodne Předseda Výboru.
 • Informace o udělení Ceny se zveřejňuje na webových stránkách SK RVŠ.
 • Administrativu spojenou se schůzí Výboru, udělením Ceny a její propagací zajišťuje tajemník SK RVŠ nebo jiná osoba pověřená předsedou SK RVŠ.

 

Článek 5

 • Tento Statut je vnitřním předpisem Studentské komory Rady vysokých škol.
 • Tento Statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení SK RVŠ 16. 10. 2020 a zároveň se ruší Statut ze dne 7. 3. 2015.