Výňatek ze Statutu Rady vysokých škol


Čl. XIV.

Studentská komora

 1.

 Členy Studentské komory jsou členové Rady delegovaní podle čl. IV. odst. 1. písm. c).

 

2.

 V době nepřítomnosti delegáta vykonává jeho práva a povinnosti stanovené tímto Statutem náhradník delegovaný akademickým senátem téže veřejné nebo státní vysoké školy anebo zastupitelským akademickým orgánem téže soukromé vysoké školy, jinak je náhradník oprávněn zúčastňovat se zasedání s hlasem poradním.

 

3.

 Studentská komora

 a) volí předsedu a zpravidla dva místopředsedy , pro jejichž působnost platí čl. VI. Volbu potvrzuje předsednictvo (čl. X. odst. 2. písm. ec)),

b) ze zvolených funkcionářů navrhuje studenta – místopředsedu Rady (čl. XII. odst. 2.),

c) deleguje dva členy pro členství v předsednictvu (čl. X. odst. 1. písm. b)).

 

4.

 Studentská komora

a) zaujímá stanoviska a přijímá doporučení ve věcech obecné působnosti Rady (čl. II.),

zejména pokud se týkají studentů,

b) může po předchozím souhlasu předsednictva a ve spolupráci s Agenturou jednat

ve věcech

uzavírání dohod se studentskými profesními orgány,

finančních podpor pro potřeby studentské reprezentace,

vstupu do mezinárodních studentských organizací,

c) přijímá vlastní organizační řád a zřizuje komise jako své poradní orgány.

 

Úplné znění Statutu naleznete zde: Statut Rady vysokých škol

Leave a Reply