Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) upozorňuje na dlouhodobé podfinancování českého vysokého školství. Kvalitní vzdělání je jedním ze základních pilířů vyspělé demokratické společnosti a stagnaci či dokonce pokles ve financování této oblasti, navíc v době ekonomického růstu, považuje SK RVŠ za nepřijatelné.

S ohledem na tuto skutečnost SK RVŠ vyjadřuje nesouhlas s výchozím návrhem Ministerstva financí týkajícího se rozpočtu ve střednědobém výhledu pro celou kapitolu školství a podporuje usnesení Předsednictva SK RVŠ k financování VŠ v této otázce.

SK RVŠ důrazně vyzývá Vládu České republiky, aby zajistila adekvátní navýšení finančních prostředků pro vysoké školy, které umožní nejen stabilizaci, ale i rozvoj a zvyšování kvality celého systému terciárního vzdělávání v České republice, zejména pak na:

–          adekvátní ohodnocení pedagogické činnosti stávajících vyučujících

–          zabránění rozpouštění stipendijních fondů, které jsou často jediným nástrojem k motivaci a udržení kvalitních studentů, do fondů provozních prostředků

–          zajištění významných domácích a zahraničních odborníků a udržení konkurenceschopnosti  absolventů

–          zřízení nových pracovních míst pro vyučující v zájmu snížení počtu studentů připadajících na jednoho vyučujícího, tak jako je tomu v průměru v rámci států OECD

–          naplnění potřeb trhu práce dostatečným počtem kvalitních absolventů

–          navýšení stipendií pro studující v prezenční formě doktorských studijních programů

–          posílení investičních prostředků k rozvoji zázemí pro studující

SK RVŠ vítá snahy ministryně školství Kateřiny Valachové o navýšení rozpočtu pro kapitolu vysokého školství na rok 2017, přičemž jí prosazované navýšení ve výši 1 mld. Kč považuje SK RVŠ za nedostatečné a to s ohledem na kumulovanou ztrátu za minulé roky. Dle analýzy SK RVŠ je pro udržitelnost systému vysokého školství třeba částka v minimální výši 1,5 mld. Kč. Dále pak podporuje stabilizaci střednědobých výhledů tak, aby v roce 2019 dosáhl podíl rozpočtu VŠ v rámci MŠMT alespoň 18%.

SK RVŠ připomíná Vládě ČR, že vzdělání je jednou z jejich hlavních programových priorit, a je přesvědčena, že snižování finančních prostředků na vysoké školství je v přímém rozporu s touto skutečností.

SK RVŠ deklaruje, že pokud se nepodaří do doby předložení návrhu zákona o rozpočtu do Poslanecké sněmovny finanční prostředky nalézt, je připravena učinit kroky vedoucí k zahájení protestních akcí studentstva po celé republice.

Usnesení přijato 9. 6. 2016 na 17. schůzi pléna SK RVŠ v Praze.

pdf verze ke stažení zde: SKRVS_Usneseni_Financovani_VS