Výzva k podávání návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů – kategorie student

Vážení studenti,

dovoluji si vás oslovit jménem Studentské komory Rady vysokých škol ohledně aktuálně probíhající výzvy Národního akreditačního úřadu týkající se podání návrhů osob do Seznamu hodnotitelů.

Jak jistě víte, podle novely vysokoškolského zákona je vždy jedním z členů hodnotící komise student. Ten bude mít možnost vyjet společně s ostatními hodnotiteli na akademickou obec a na místě provést hodnocení studijního programu vedoucí k případné akreditaci. Z toho je jasně patrné, že se jedná o velmi zodpovědnou činnost a také o vynikající zkušenost. Pro budoucí fungování nového systému akreditací bude tedy zcela klíčové, aby na Seznamu hodnotitelů byl dostatek kvalitních osob i z řad studentů. Je však zapotřebí takové kandidáty, ze kterých bude posléze Rada Národního akreditačního úřadu sestavovat hodnotící komise pro jednotlivá hodnocení, nejprve nominovat.
Podmínky, které musí kandidát splňovat, naleznete v příloze.

Ze zákona vyplývá možnost navrhnout sám sebe prostřednictvím formuláře na stránkách NAÚ. Druhou možností je využít nominace prostřednictvím orgánu reprezentace (v našem případě Radou vysokých škol). Je velmi pravděpodobné, že touto cestou bude mít vaše navržení vyšší kredibilitu.

Rada vysokých škol je coby vysokoškolská reprezentace oprávněna k podávání návrhů na zařazení do Seznamu hodnotitelů. Máte-li zájem ucházet se o zařazení do Seznamu prostřednictvím SK RVŠ nebo máte-li tip na někoho ve svém okolí, kdo by byl vhodným kandidátem, prosím, zašlete příslušný návrh se všemi požadovanými náležitostmi (dle podrobného postupu uvedeného níže) na e-mail tajemnice komory (tajemnice@skrvs.cz) nejpozději do 7. 11. 2016.

Postup:
1) Vyplňte údaje do přiloženého souboru „Formulář návrhu„. Jako navrhovatel je již předvyplněna Rada vysokých škol (jako orgán reprezentace). Formulář se nepodepisuje, bude jej podepisovat doc. Jakub Fischer jako předseda RVŠ.

2) Vytiskněte si soubor „Příloha k formuláři“ – Tento soubor slouží pouze pro potřebu RVŠ, kdy navrhovaný získá dostatečnou kredibilitu prostřednictvím svého navrhovatele. Formulář podepíšete vy jako navrhovaný + osoba, která vás navrhuje (ideálně předseda fakultního senátu, místopředseda AS/člen předsednictva z řad studentů, váš delegát v SK RVŠ – funkci nezapomeňte uvést). Formulář pak oskenujte a zašlete společně s výše zmíněným prvním formulářem do mailu tajemnice.

 
Mgr. Michal Zima,
předseda SK RVŠ