Výzva k podávání návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů 1/2017 – kategorie student

Vážení studenti,

dovoluji si vás oslovit jménem Studentské komory Rady vysokých škol ohledně aktuálně zveřejněné výzvy Národního akreditačního úřadu týkající se podání návrhů osob do Seznamu hodnotitelů z řad studentů.

Rada vysokých škol je coby vysokoškolská reprezentace oprávněna k podávání návrhů na zařazení do Seznamu hodnotitelů. Máte-li zájem ucházet se o zařazení do Seznamu prostřednictvím SK RVŠ nebo máte-li tip na někoho ve svém okolí, kdo by byl vhodným kandidátem, prosím, zašlete příslušný návrh se všemi požadovanými náležitostmi (dle podrobného postupu uvedeného níže) tajemnici Komory (tajemnice@skrvs.cz) nejpozději do 8.2.2017.

Všechny navrhované osoby musí splňovat přiložené podmínky pro zařazení do Seznamu stanovené NAÚ! Upozorňuji, že výzva je vyhlášena pouze pro určité (ve výzvě vyjmenované) kombinace oblastí vzdělávání a sfér osob.

Postup je obdobný jako v případě celé RVŠ:

1) Navrhovaný vyplní údaje do přiloženého souboru „Předepsaný formulář pro předkládání návrhů 1-2017„. Jako navrhovatel je již předvyplněna Rada vysokých škol (jako orgán reprezentace). Jméno osoby, která kandidáta navrhuje, se v tomto formuláři neuvádí. Formulář se nepodepisuje, bude jej podepisovat předseda RVŠ.
Formát zaslání souboru: výhradně předepsané formuláře ve formátu excel, název souboru: Příjmení_Jméno.xls

2) Navrhovatel a navrhovaný vyplní údaje v souboru „Příloha k Formuláři„. Formulář oba podepíší a zašlou naskenovaný s podpisy navrhovatele i navrhovaného. Tento soubor slouží pouze pro potřebu RVŠ, kdy navrhovaný získá dostatečnou kredibilitu prostřednictvím svého navrhovatele. V listinné podobě návrhy na není třeba zasílat.

S pozdravem

Michal Zima
předseda SK RVŠ