Studentská komora Rady vysokých škol se zabývá aktuální situací týkající se Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Národní reprezentace studentů, Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ), se na svém 7. zasedání věnovala mj. i aktuální kritické situaci týkající se Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Na základě podnětu od zástupců akademického senátu výše zmíněné fakulty a zevrubné diskuse, která během jednání SK RVŠ k tomuto tématu proběhla včetně důkladného popisu ze strany delegace Ostravské univerzity, přijala národní studentská reprezentace jednohlasně toto usnesení:

Studentská komora Rady vysokých škol se značným znepokojením sleduje situaci na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, respektive ve Fakultní nemocnici Ostrava. Funkční spojení a vzájemná spolupráce mezi těmito dvěma institucemi je nutnou podmínkou pro kvalitní a udržitelnou výuku medicíny v regionu.

SK RVŠ se proto přidává k vyslovení vážných obav plynoucí ze zásahů Fakultní nemocnice v Ostravě do oblastí ovlivňujících další fungování a personální zajištění Lékařské fakulty. SK RVŠ apeluje proto na všechny zainteresované strany včetně zřizovatele Fakultní nemocnice Ostrava, kterým je Ministerstvo zdravotnictví, aby došlo k urychlenému vyřešení této situace a zabezpečení zájmů studujících. Lékařské fakulty jsou s ohledem na Dlouhodobé finanční opatření k navýšení kapacit lékařských fakult ČR na období 2019-2029 jednou ze strategických priorit, a proto je rychlé vyřešení tohoto problému více než žádoucí.

SK RVŠ se bude touto otázkou důkladněji zabývat.

„Rád bych podotkl, že plně respektujeme autonomii vysokých škol v České republice. Tato kauza se však již začíná přímo týkat studentů a dle informací, které jsem si osobně vyžádal od studentských zástupců Ostravské univerzity na jednání Předsednictva Komory, a dle podnětu, který nám byl v pátek v ranních hodinách doručen od Studentské komory Lékařské fakulty Ostravské univerzity, jsme přijali naše usnesení jednohlasně. Situace je bezprecedentní a zásahy ze strany vedení Fakultní nemocnice Ostrava mohou skutečně ohrozit samotou výuku na fakultě. Situací se proto musíme nadále zabývat,” sdělil těsně po jednání předseda SK RVŠ Michal Zima.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity se totiž potýká se situací, kdy má de facto dva děkany, z čehož jeden, doc. Zonča, byl akademickým senátem již napodruhé odvolán z funkce (první odvolání soud prohlásil za neplatné). V nastalé situaci navíc dochází k výrazným personálním změnám ve Fakultní nemocnici Ostrava.

TZ ke stažení ve formátu pdf: SKRVS_181015_TZ_Situace_LF_OSU