1) PŘEDMĚT SOUTĚŽE

Předmětem soutěže je navrhnout 3D objekt pro laureáty Ceny Jana Opletala (CJO).
Porota si vyhrazuje nevyhlásit vítěze. Cílem soutěže je vybrat vítězný návrh díla, které nejlépe splní zadání.
Cena Jana Opletala je ocenění udělované Studentskou komorou Rady vysokých škol (SK RVŠ) každý druhý rok za výjimečný přínos v rozvoji akademické obce, hájení akademických práv a svobod, posílení studentských práv a svobod, významné přispění v boji proti bezpráví, za rovné zacházení a příležitosti nebo proti jakékoliv diskriminaci.

2) VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE

Vyhlašovatelem soutěže je Studentská komora Rady vysokých škol, která je organizační součástí Univerzity Karlovy, IČ: 00216208, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha.

3) PODMÍNKY ÚČASTI

Soutěž je vyhlášena jako národní, jednokolová, otevřená, neanonymní pro všechny studenty VŠ v ČR. Dílo může být spoluautorské za podmínky, že jsou uvedeni všichni autoři, jež splňují kritéria této soutěže.

Ze soutěže jsou vyloučeni členové Studentské komory Rady vysokých škol a členové poroty a jejich náhradníci.

Účastí na soutěži autoři/spoluautoři čestně prohlašují, že jsou autory díla a nebrání žádná skutečnost k realizaci takového návrhu. Také prohlašují, že v případě vybrání jejich návrhu poskytnou potřebnou součinnost a autorskou licenci k realizaci díla.

Rozměry návrhu by neměly přesáhnout rozměry 20x20x20 cm. Soutěžní návrh musí být proveditelný v časovém horizontu 2 týdnů. Celkové náklady na její realizaci nepřesáhnou hodnotu 10 000 Kč.

Do soutěže budou přijaty práce účastníků, kteří zaslali svou práci organizátorovi na uvedený email: soutez.cjo@skrvs.cz. Po zaslání práce bude účastníkovi přijetí mailu potvrzeno.Soutěžící odevzdá svou soutěžní práci formou dokumentace libovolného formátu, jež obsahuje:
1) Zprávu popisující ideové řešení a technické provedení (max. 400 slov)
2) Vizualizaci sošky v její 3D podobě (min. 2 perspektivy)
3) Technický výkres obsahující parametry sošky (min. 1 výkres)
4) Čtyři pohledové skici
5) Přibližnou kalkulaci výrobních nákladů

Dále účastníci soutěže mohou zaslat libovolný doplňující multimediální materiál, který porotě objasní ideu a proveditelnost návrhu. Veškerá dokumentace musí být v PDF formátu, o rozlišení 300 dpi.

Veškerá dokumentace musí být podepsána. Nutné je uvést následující údaje: Jméno, ročník, vysokouškolu a studijní obor nebo program.

Náklady na soutěžní práci si hradí účastník.

Soutěžní práce se účastníkům soutěže nevracejí a zůstávají v archivu vyhlašovatele soutěže. Autor zasláním návrhů dává výhradní licenci vyhlašovateli následný návrh využívat i pro budoucí ročníky Ceny Jana Opletala.

SK RVŠ si vyhrazuje možnost modifikovat vítězný design návrhu z důvodu proveditelnosti, avšak pouze za souhlasu autora návrhu.

4) TERMÍNY

1. 8. 2021 Vyhlášení soutěže
3. 10. 2021 Uzávěrka pro zaslání návrhů do soutěže
5. 10. 2021 Zasedání poroty
11. 10. 2021 Vyhlášení výsledků
15. 10 – 17. 11. 2021 Tvorba vítězné sošky ve spolupráci se SK RVŠ
17. 11. 2021 Slavnostní udílení CJO

5) SLOŽENÍ POROTY
Porota je složena z řad studentů zastupujících SK RVŠ, veřejných osobností a výrobce.

Ing. Michal Farník, předseda SK RVŠ, předseda poroty
BcA. Jana Svobodová, sochařka, členka SK RVŠ
doc. ak. soch. Vojtěch Míča, sochař a akademik, AVU
prof. ak. soch. Kurt Gebauer, sochař a akademik, UMPRUM
prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D., emeritní profesor, UPOL

Náhradníky jsou:
Damir Solak, místopředseda SK RVŠ, náhradník za předsedu poroty
Alžběta Mirjam Procházková, členka SK RVŠ, náhradnice za členku poroty č. 2
Mgr. Rostislav Koryčánek, zástupce UVŠ, náhradník za členy poroty č. 3-5

6) HODNOCENÍ SOUTĚŽE

Soška by měla reprezentovat studentskou obec v ČR a Cenu Jana Opletala jako nejvyšší ocenění, jež student na území ČR může získat.

Porota soutěže bude hodnotit především inovativnost, kreativitu, konstrukční nápaditost, proveditelnost a kvalitu zpracování. Vítěz bude určen na základě bodového hodnocení poroty, kterému předchází diskuze. Každý člen poroty udělí počet bodů v rozmezí 1 až X, kdy číslo X odpovídá počtu zaslaných návrhů, přičemž stejné bodové hodnocení nemůže porotce přidělit více návrhům. Vítězem se stane ten návrh, který obdrží nejvíce bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje hlas předsedy poroty.

7) OCENĚNÍ VÍTĚZNÝCH PRACÍ

O pořadí soutěžících rozhoduje odborná porota podle hodnotících kritérií uvedených v těchto pravidlech. Vítězný návrh získá finanční ohodnocení v celkové výši 10 000 Kč, současně vítězný soutěžící bude přizván na předávání CJO.

8) PRÁVNÍ UJEDNÁNÍ

Soutěžící svojí registrací do soutěže stvrzuje, že se seznámil s pravidly soutěže, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat. Soutěžící je povinen postupovat při zhotovení soutěžní práce (díla) osobně, samostatně a zdržet se jakýchkoliv zásahů do práv třetích osob, zejména do práv autorských a jiných práv duševního vlastnictví ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Do soutěže mohou být přihlášena pouze taková díla, u nichž soutěžící osobně disponuje výkonem uvedených práv. Přihlášením do soutěže a odesláním registrace soutěžící prohlašuje, že je nositelem veškerých práv k soutěžní práci. V případě nepravdivosti tohoto prohlášení nese odpovědnost za jakoukoli škodu, která tím vyhlašovateli soutěže vznikne.

Vyhlašovatel se zavazuje k ochraně autorských práv a prohlašuje, že nezneužije žádný z návrhů, ani jeho části. Soutěžící je srozuměn s tím, že zaslaný soutěžní návrh (dílo) a jméno autora mohou být vyhlašovatelem zveřejněny a dále užity k účelům výstavním, zpravodajským, archivním, propagačním a marketingovým, a to odpovídajícími způsoby užití, včetně sdělování prostřednictvím internetu. Toto oprávnění se uděluje jako opravňující, bezúplatné, pro všechny státy světa, bez časového, technologického a množstevního omezení. Soutěžní práce může být vyhlašovatelem dále poskytnuta a ke stejným účelům užita třetí osobou.

Soutěžící bere na vědomí a výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v souladu s čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem evidence soutěžících (dále též jako „účastník soutěže“), na dobu od jejich poskytnutí v rámci soutěže až do vyhlášení výsledků soutěže, resp. do případného písemného
odvolání souhlasu, maximálně však na 2 roky od jejich poskytnutí. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů dojde k vyřazení soutěžícího ze soutěže. Po uplynutí této doby je správce (kterým je v daném případě vyhlašovatel) povinen neprodleně veškeré poskytnuté osobní údaje zlikvidovat v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě elektronické komunikace, prostřednictvím které je subjekt údajů sdělí vyhlašovateli soutěže.

Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě. Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Každý účastník soutěže má právo požádat správce nebo zpracovatele o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci svých osobních údajů. Na správce je možno se obrátit prostřednictvím výše uvedeného mailu, soutez.cjo@skrvs.cz. Je možné se obrátit se i na pověřence pro ochranu osobních údajů Univerzity Karlovy, na mail: gdpr@cuni.cz.

Soutěžící uděluje pro dobu trvání aktuálního ročníku Ceny Jana Opletala (do 31. 12. 2021) vyhlašovateli exkluzivitu při prezentaci soutěžní práce. Tím bere na vědomí, že jakékoliv užití soutěžní práce (díla) soutěžícím či třetí osobou a rovněž udělení či převod užívacích práv ve prospěch třetí osoby je v době trvání soutěže zakázáno pro rozpor se zájmy vyhlašovatele soutěže.

Přihlášené práce se doručením na mailovou adresu vyhlašovatele, tedy na mailovou adresu soutez.cjo@skrvs.cz, stávají majetkem vyhlašovatele soutěže. Vyhlašovatel má ve lhůtě do 17. 11. 2021 přednostní právo na uzavření smlouvy se soutěžícím ohledně poskytnutí výhradních užívacích práv týkajících se soutěžní práce (díla). Využije-li vyhlašovatel svého přednostního práva a nabídne soutěžícímu uzavření smlouvy za úplatu, je soutěžící povinen smlouvu uzavřít a práva poskytnout. Naopak v případě,
že přednostní právo nebude využito, není jím soutěžící dále vázán. (Tím však nejsou dotčena oprávněnívyhlašovatele užít soutěžní práci k účelům výstavním, zpravodajským a propagačním, a to i po skončení soutěže).

Účast v soutěži nepodléhá žádnému poplatku. Výherce je povinen vypořádat své daňové povinnosti, pokud mu v souvislosti s obdržením výhry vzniknou. Finanční odměna pro vítěze podléhá dani.

Vyhlašovatel má také právo nevyhlásit vítěze. Pro veškerá pravidla účasti, soutěžních podmínek, smluvních ujednání a užívacích oprávnění je rozhodným právní řád České republiky. Všechny dotčené osoby jsou zavázány postupovat při řešení jakýchkoliv sporů souvisejících se soutěží přednostně smírným jednáním za účasti organizátora soutěže.

V Praze, 1. 8. 2021