Ceny Jana Opletala

V Praze, 25. 9. 2023

Předseda SK RVŠ vyhlašuje sběr nominací na Ceny Jana Opletala. Sběr nominací bude probíhat od 25. září do 27. října 2023 a to prostřednictvím mailu cjo23@skrvs.cz nebo webového formuláře. Ceny budou uděleny ve třech kategoriích (pro studenty SŠ, pro studenty VŠ, pro osobnosti mladší 30 let).

Více informací o Cenách Jana Opletala, náležitostech nominace i o tom, kdo může nominovat naleznete na webové stránce (cenyjanaopletala.cz/).


Studentská komora Rady vysokých škol udělila v roce 2021 po desáté ve své historii Cenu
Jana Opletala (CJO) za významný přínos akademické obci, hájení akademických práv a
svobod, posílení studentských práv a svobod či za významné přispění v boji proti bezpráví, za
rovné zacházení a příležitosti nebo proti jakékoliv diskriminaci. Cena byla udělena u
příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva.

Do jedenáctého ročníku vstupuje CJO v pozměněném formátu ve spolupráci s Díky, že
můžem, z.s. CJO bude udělena 11. 11. 2023, v den výročí úmrtí Jana Opletala,
jednotlivcům ve třech kategoriích – studenti SŠ, studenti VŠ, osobnosti mladší 30 let.

Aktuální statut Cen Jana Opletala


SK RVŠ uděluje každý rok u příležitosti výročí tragického úmrtí Jana Opletala, Ceny Jana
Opletala. Cena se uděluje osobnosti ve třech kategoriích studentům střední školy, vysoké
školy a osobnosti mladší 30 let.


Návrhy na udělení Ceny mohou předkládat členové SK RVŠ, členové Díky, že můžem, z.s.,
akademické senáty vysokých škol a fakult, nebo jejich studentské části a orgány soukromých
vysokých škol, které plní obdobnou funkci akademického senátu, rektor vysoké školy nebo
děkan fakulty, skupina alespoň tří studentů vysoké nebo střední školy. Návrh také mohou
podat studentské rady, spolky a další studentské struktury na středních a vysokých školách
jakož i právnické osoby zřízené k výkonu činnosti v oblasti podpory rozvoje vysokého
školství, akademické samosprávy nebo k obhajobě studentských práv.


Po přijetí návrhů na udělení je svolán Výbor CJO, v jehož čele stojí předseda Výboru,
přičemž se zpravidla jedná o předchozího laureáta Ceny. Předseda SK RVŠ jmenuje další
členy Výboru dle pravidel uvedených ve Statutu CJO. Společně procházejí předložené návrhy
a rozhodují o udělení CJO.


Cenu studentská komora poprvé udělila v roce 2004. Tehdy měla v plánu ji udělovat
každoročně. Tak se také dělo až do roku 2008, kdy udělena nebyla. Následně byla udělena v
roce 2009, poté v roce 2012 a v letech 2015-2021 byla udělována pravidelně ve dvouletých
intervalech. Od roku 2023 se uděluje, ve spolupráci s Díky, že můžem, z.s., každoročně.

Laureáti ceny Jana Opletala

2004
Ing. arch. Zdeněk Hirnšal
Ing. arch. Martin Laštovička
Ing. arch. Jiří Slezák

2005
ThDr. David Tonzar

2006
Ing. Jaroslav Švec

2007
Dr. Ing. Jaroslav Kuba, Ph.D.

2009
Mgr. Kateřina Volná

2012
Mgr. Zdeněk Ručka

2015
Bc. Kateřina Mazánková
Mgr. Lukáš Miklas
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.

2017
MUDr. Josef Fontana

2019
Mgr. Michal Zima
PhDr. Vojmír Srdečný – in memoriam

2021
Mgr. Michal Nguyen
Pavel Švanda – in memoriam


Akce se koná pod záštitou

Kdo už Cenu Jana Opletala získal?

Studentská komora Rady vysokých škol udělila Cenu Jana Opletala poprvé v roce 2004. Tehdy měla v plánu ji udělovat každoročně.

V prvním ročníku získali Cenu Jana Opletala kolektivně:

Ing. arch. Zdeněk Hirnšal

Ing. arch. Martin Laštovička

a Ing. arch. Jiří Slezák

Absolventi Fakulty architektury VUT v Brně. Na přelomu let 1989 a 1990 stáli v čele studentských protestů na FA VUT, a jejich aktivity se staly známými především díky dlouholetému soudnímu sporu s jedním z pedagogů VUT v Brně.

O rok později, v roce 2005, se laureátem Ceny Jana Opletala stal:

ThDr. David Tonzar

Předseda SK RVŠ v letech 1995 – 1996. Za jeho funkčního období se díky změně předpisů upevnila pozice komory v Radě vysokých škol, užší vedení SK RVŠ získalo hlasovací právo v Předsednictvu Rady. Došlo také k úpravě pozice náhradníka v komoře. Během předsednictví Davida Tonzara získala komora také možnost vstupovat do mezinárodních studentských organizací.

Cenu Jana Opletala v roce 2006 získal:

Ing. Jaroslav Švec

Zakladatel a ředitel Akademického centra studentských aktivit (ACSA), které se významně podílí na zvyšování povědomí studujících o vysokoškolské legislativě, možnostech participace na akademické samosprávě a možnostech studia obecně. ACSA také aktivně a systematicky přispívá k profesionalizaci studujících v samosprávných orgánech vysokých škol.

V roce 2007 se laureátem Ceny Jana Opletala stal:

Dr. Ing. Jaroslav Kuba, Ph.D.

Zakladatel Studentské unie ČVUT, největší a nejstarší organizace svého druhu v České republice, podílel se také na založení řady jejích klubů. Mezi lety 1996 – 2000 rovněž aktivně působil v akademické samoprávě na různých úrovních, včetně Studentské komory Rady vysokých škol, kde se podílel na jejím začlenění do Evropské studentské unie.

V roce 2008 Cena nebyla udělena.

V roce 2009 pak Cenu Jana Opletala získala:

Mgr. Kateřina Volná

Studentka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, spoluautorka odborné publikace “Tato fakulta bude rudá!”, ve které otevřeně mapuje dopady totalitního režimu na FF UK. Podrobnou dokumentaci nedávné historie zveřejnila v roce 20. výročí Sametové revoluce. Stala se také první ženou – nositelkou Ceny Jana Opletala.

Cena byla dále udělena, na základě rozhodnutí komory, až po třech letech a to v roce 2012, kdy ji získal:

Mgr. Zdeněk Ručka

Doktorand Masarykovy univerzity byl na Cenu navržen za své vytrvalé aktivity v akademické samosprávě i studentských organizacích, mimo jiné za přispění k zachování kultury akademické obce, když upozornil na nevhodné výukové a zkušební postupy jednoho ze svých vyučujících, i za úsilí věnované podpoře a pomoci ostatním studentům a studentkám. Podílel se také na organizaci akcí v rámci Týdne neklidu, dále se angažuje v iniciativách Studentské jaro a Vraťte nám stát.

V roce 2015 Cenu Jana Opletala získali:

Bc. Kateřina Mazánková

Mgr. Lukáš Miklas

rektor doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.

Studenti Policejní akademie České republika (PAČR). Hlavním důvodem pro udělení Ceny bylo hájení nezávislosti Policejní akademie proti politickým krokům Ministerstva vnitra, které měly za cíl direktivně omezit její autonomii.

V roce 2017 obdržel Cenu Jana Opletala:

MUDr. Josef Fontana

Student Univerzity Karlovy (UK) byl na Cenu navržen a Cenu obdržel za výjimečný přínos v rozvoji akademické obce a hájení akademických práv a svobod. Mimo jiné se jednalo o participaci na založení Etické komise UK a hájení akademických práv a svobod v roce 2012 (Týden neklidu).

V roce 2019 poprvé obdrželi Cenu Jana Opletala hned dva laureáti:

Mgr. Michal Zima

Student Univerzity Karlovy a bývalý předseda SK RVŠ obdržel Cenu za dlouholeté hájení zájmů českých studentů v akademické sféře i veřejném prostoru. Podařilo se mu například prosadit opětovné uznání 17. listopadu jako Mezinárodního dne studentstva, organizoval každoroční oslavy na Albertově a vedl iniciativu Svobodný listopad. 

PhDr. Vojmír Srdečný in memoriam

Vojmír Srdečný byl poslední přeživší student odvlečený během nacistických represí proti studentům ze 17. listopadu 1939 do koncentračního tábora v Sachsenhausenu. Celý život se profesně věnoval práci s tělesně postiženými. Působil jako jako odborný asistent na Katedře tělesné výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.

Prozatím posledními laureáty z roku 2021 jsou:

Mgr. Michal Nguyen

Mgr. Michal Nguyen je student a akademický senátor univerzity Palackého v Olomouci. V rámci své činnosti se soustavně podílí na hájení akademických svobod, posilování studentských práv a svobod, stejně jako v jeho nasazení při realizaci aktivit podporujících rovné zacházení a v boji proti diskriminaci. V rámci činnosti senátora se věnuje rozšiřování povědomí o důležitosti témat duševního zdraví, udržitelného rozvoje či ombudsmanů. Na své VŠ založil Komisi pro udržitelnou Univerzitu Palackého (KUUP).

Pavel Švanda 
 in memoriam

Pavel Švanda byl křesťanský literárně činný aktivista a student Fakulty architektury VUT. Na podzim roku 1980 se zapojil do křesťanského hnutí kolem Charty 77, stejně tak byl napojen na pražský disent. V roce 1981 odmítl účast u povinných voleb. Za své morální hodnoty a víru ve svobodu zaplatil však daň nejvyšší. Na podzim roku 1981 bylo jeho tělo nalezeno na dně propasti Macocha.