Cena Jana Opletala

Studentská komora Rady vysokých škol udělila po desáté ve své historii Cenu Jana Opletala za významný přínos akademické obci, hájení akademických práv a svobod, posílení studentských práv a svobod či za významné přispění v boji proti bezpráví, za rovné zacházení a příležitosti nebo proti jakékoliv diskriminaci. Cena byla udělena u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva, 16. listopadu 2021. Jedenáctý ročník ceny proběhne v listopadu 2023!


SK RVŠ uděluje každý lichý rok u příležitosti Mezinárodního dne studentstva, 17. listopadu, Cenu Jana Opletala. Cena se uděluje osobnosti nebo skupině osobností za výjimečný přínos
v rozvoji akademické obce, hájení akademických práv a svobod, posílení studentských práv
a svobod, významné přispění v boji proti bezpráví, za rovné zacházení a příležitosti nebo proti jakékoliv diskriminaci v tomto období.

Návrhy na udělení Ceny mohou předkládat členové SK RVŠ, akademické senáty vysokých škol a fakult, nebo jejich studentské části a orgány soukromých vysokých škol, které plní obdobnou funkci akademického senátu, rektor vysoké školy nebo děkan fakulty, skupina alespoň pěti studentů vysoké školy. Návrh současně mohou podat i právnické osoby zřízené k výkonu činnosti v oblasti podpory rozvoje vysokého školství, akademické samosprávy nebo k obhajobě studentských práv.

Po přijetí návrhů na udělení je svolán Výbor Ceny v jehož čele stojí předseda Výboru, přičemž se zpravidla jedná o předchozího laureáta Ceny. Předseda poté jmenuje další členy Výboru. Společně procházejí předložené návrhy a rozhodují o udělení Ceny.

Cenu studentská komora poprvé udělila v roce 2004. Tehdy měla v plánu ji udělovat každoročně. Tak se také dělo až do roku 2008, kdy udělena nebyla. Následně byla udělena v roce 2009, poté v roce 2012 a od roku 2015 je udělována pravidelně ve dvouletých intervalech.

Laureáti ceny Jana Opletala

2004
Ing. arch. Zdeněk Hirnšal
Ing. arch. Martin Laštovička
Ing. arch. Jiří Slezák

2005
ThDr. David Tonzar

2006
Ing. Jaroslav Švec

2007
Dr. Ing. Jaroslav Kuba, Ph.D.

2009
Mgr. Kateřina Volná

2012
Mgr. Zdeněk Ručka

2015
Bc. Kateřina Mazánková
Mgr. Lukáš Miklas
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.

2017
MUDr. Josef Fontana

2019
Mgr. Michal Zima
PhDr. Vojmír Srdečný – in memoriam

2021
Mgr. Michal Nguyen
Pavel Švanda – in memoriam

Akce se koná pod záštitou

Statut Ceny Jana Opletala

Článek 1

Cena Jana Opletala

 1. Studentská komora Rady vysokých škol (dále jen SK RVŠ) uděluje každý lichý rok u příležitosti Mezinárodního dne studentstva, 17. listopadu, Cenu Jana Opletala (dále jen Cena).
 2. Cena se uděluje osobnosti nebo skupině osobností za:
  • a) výjimečný přínos v rozvoji akademické obce,
  • b) hájení akademických práv a svobod,
  • c) posílení studentských práv a svobod,
  • d) významné přispění v boji proti bezpráví, za rovné zacházení a příležitosti nebo proti jakékoliv diskriminaci v tomto období.

Článek 2

Podávání návrhů

 1. Návrhy na udělení Ceny mohou předkládat:
  • a) členové SK RVŠ,
  • b) akademické senáty vysokých škol a fakult, nebo jejich studentské části a orgány soukromých vysokých škol plnící funkci obdobnou funkci akademického senátu,
  • c) rektor vysoké školy nebo děkan fakulty,
  • d) skupina alespoň 5 studentů vysoké školy,
  • e) právnické osoby zřízené k výkonu činnosti v oblasti podpory rozvoje vysokého školství, akademické samosprávy nebo k obhajobě práv studentů.
 2. Výzvu k předkládání návrhů na udělení Ceny vyhlašuje předseda SK RVŠ nejméně 2 měsíce před udělením Ceny. Výzva se bezodkladně zveřejňuje na webových stránkách SK RVŠ a zasílá se zejména členům Rady vysokých škol, akademickým senátům, jejich studentským komorám a rektorům a děkanům vysokých škol. Současně je stanoven termín pro předložení návrhů, a to tak aby sběr probíhal nejméně 1 měsíc.
 3. Návrhy se předkládají Výboru Ceny (dále jen Výbor), prostřednictvím tajemníka SK RVŠ nebo jiné osoby pověřené předsedou SK RVŠ.
 4. Návrh na udělení Ceny musí obsahovat:
  • a) jméno navržené osoby, případně název navržené skupiny,
  • b) stručné zdůvodnění, proč by navržené osobě či skupině měla být Cena udělena,
  • c) souhlas navržené osoby s nominací a kontakt na navrženou osobu,
  • d) podpis navrhovatele.
 5. Je-li podán návrh na udělení Ceny skupině osobností, je nezbytnou součástí návrhu rovněž seznam členů dané skupiny.
 6. Návrhy na udělení Ceny s uvedením, kdo návrh předložil, se zveřejňují bez zbytečného odkladu po ukončení sběru na webových stránkách SK RVŠ. Vícečetné návrhy se zveřejňují jako jeden návrh s uvedením všech navrhovatelů a zdůvodnění.

Článek 3

Výbor Ceny

 1. Zřizuje se Výbor, v jehož čele je Předseda Výboru.
 2. Předsedu Výboru jmenuje předseda SK RVŠ po schválení schůzí SK RVŠ. Zpravidla se jedná o předchozího laureáta Ceny.
 3. Další členy Výboru jmenuje předseda SK RVŠ dle následujícího klíče:
  • a) po jednom zástupci z řad studentů ze dvou vysokých škol, jejichž zástupci jsou členy SK RVŠ. Vysoké školy jsou vybrány losem, který provádí Předseda Výboru na jednání schůze SK RVŠ. Schůze SK RVŠ může tuto pravomoc delegovat na jednání Předsednictva,
  • b) dvě významné osobnosti zastupující vysokoškolské prostředí, které jsou zvoleny schůzí SK RVŠ,
  • c) dvě významné osobnosti zastupující občanskou společnost, které jsou zvoleny schůzí SK RVŠ,
  • d) dva členové SK RVŠ zvolení tajnou volbou schůzí SK RVŠ.

Funkce člena Výboru je neslučitelná s funkcí předsedy SK RVŠ, tajemníka a osoby pověřené správou návrhů. Členům zvoleným schůzí SK RVŠ lze zvolit i náhradníky. Totéž platí přiměřeně na Předsedu Výboru.

 1. Jméno člena Výboru dle čl. 3, odst. 3 písm. a) musí akademický senát vysoké školy oznámit osobě pověřené pro komunikaci s Výborem minimálně v den předcházející schůzi Výboru, v opačném případě je místo neobsazené. Akademický senát vysoké školy může též stejným způsobem určit náhradníka.
 2. Schůzi Výboru svolává a vede Předseda Výboru.
 3. Členy Výboru nemohou být více než čtyři současní či bývalí členové probíhajícího stálého zasedání RVŠ.
 4. Funkce člena Výboru je neslučitelná s funkcí předsedy SK RVŠ, tajemníka a osoby pověřené správou návrhů. Jestliže člen Výboru souhlasí se svým navržením na udělení Ceny, jeho členství ve Výboru zaniká. Na neobsazené místo jmenuje předseda SK RVŠ náhradníka nebo nového člena na základě volby schůzí SK RVŠ či na základě oznámení akademického senátu vysoké školy podle čl. 3 odst. 3 písm. a) a odst. 4.
 5. Výbor je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 6. Členství ve Výboru je čestnou funkcí a udělením Ceny zaniká.
 7. Členství ve Výboru dále zaniká úmrtím, ukončením studia u členů dle čl. 3 odst. 3 písm. a) a zánikem členství v SK RVŠ u členů dle čl. 3 odst. 3 písm. d).

Článek 4

Udělení Ceny

 1. Cena je udělena, pokud na schůzi Výboru:
  • a) V prvním kole tajného hlasování získá některý z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech členů Výboru. Jestliže žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech členů Výboru nezíská, následuje kolo druhé, do kterého postupují dva kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje los.
  • b) Ve druhém kole tajného hlasování získá kandidát nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů Výboru Ceny. Jestliže žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů Výboru Ceny nezíská, následuje kolo třetí, do kterého postupují oba kandidáti ze druhého kola.
  • c) V třetím kole tajného hlasování získá Cenu kandidát, který získal nejvyšší počet přítomných členů Výboru. Při rovnosti hlasů rozhodne Předseda Výboru.
 2. Informace o udělení Ceny se zveřejňuje na webových stránkách SK RVŠ.
 3. Administrativu spojenou se schůzí Výboru, udělením Ceny a její propagací zajišťuje tajemník SK RVŠ nebo jiná osoba pověřená předsedou SK RVŠ.

Článek 5

 1. Tento Statut je vnitřním předpisem Studentské komory Rady vysokých škol.
 2. Tento Statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení SK RVŠ 16. 10. 2020 a zároveň se ruší Statut ze dne 7. 3. 2015.

Kdo už Cenu Jana Opletala získal?

Studentská komora Rady vysokých škol udělila Cenu Jana Opletala poprvé v roce 2004. Tehdy měla v plánu ji udělovat každoročně.

V prvním ročníku získali Cenu Jana Opletala kolektivně:

Ing. arch. Zdeněk Hirnšal

Ing. arch. Martin Laštovička

a Ing. arch. Jiří Slezák

Absolventi Fakulty architektury VUT v Brně. Na přelomu let 1989 a 1990 stáli v čele studentských protestů na FA VUT, a jejich aktivity se staly známými především díky dlouholetému soudnímu sporu s jedním z pedagogů VUT v Brně.

O rok později, v roce 2005, se laureátem Ceny Jana Opletala stal:

ThDr. David Tonzar

Předseda SK RVŠ v letech 1995 – 1996. Za jeho funkčního období se díky změně předpisů upevnila pozice komory v Radě vysokých škol, užší vedení SK RVŠ získalo hlasovací právo v Předsednictvu Rady. Došlo také k úpravě pozice náhradníka v komoře. Během předsednictví Davida Tonzara získala komora také možnost vstupovat do mezinárodních studentských organizací.

Cenu Jana Opletala v roce 2006 získal:

Ing. Jaroslav Švec

Zakladatel a ředitel Akademického centra studentských aktivit (ACSA), které se významně podílí na zvyšování povědomí studujících o vysokoškolské legislativě, možnostech participace na akademické samosprávě a možnostech studia obecně. ACSA také aktivně a systematicky přispívá k profesionalizaci studujících v samosprávných orgánech vysokých škol.

V roce 2007 se laureátem Ceny Jana Opletala stal:

Dr. Ing. Jaroslav Kuba, Ph.D.

Zakladatel Studentské unie ČVUT, největší a nejstarší organizace svého druhu v České republice, podílel se také na založení řady jejích klubů. Mezi lety 1996 – 2000 rovněž aktivně působil v akademické samoprávě na různých úrovních, včetně Studentské komory Rady vysokých škol, kde se podílel na jejím začlenění do Evropské studentské unie.

V roce 2008 Cena nebyla udělena.

V roce 2009 pak Cenu Jana Opletala získala:

Mgr. Kateřina Volná

Studentka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, spoluautorka odborné publikace “Tato fakulta bude rudá!”, ve které otevřeně mapuje dopady totalitního režimu na FF UK. Podrobnou dokumentaci nedávné historie zveřejnila v roce 20. výročí Sametové revoluce. Stala se také první ženou – nositelkou Ceny Jana Opletala.

Cena byla dále udělena, na základě rozhodnutí komory, až po třech letech a to v roce 2012, kdy ji získal:

Mgr. Zdeněk Ručka

Doktorand Masarykovy univerzity byl na Cenu navržen za své vytrvalé aktivity v akademické samosprávě i studentských organizacích, mimo jiné za přispění k zachování kultury akademické obce, když upozornil na nevhodné výukové a zkušební postupy jednoho ze svých vyučujících, i za úsilí věnované podpoře a pomoci ostatním studentům a studentkám. Podílel se také na organizaci akcí v rámci Týdne neklidu, dále se angažuje v iniciativách Studentské jaro a Vraťte nám stát.

V roce 2015 Cenu Jana Opletala získali:

Bc. Kateřina Mazánková

Mgr. Lukáš Miklas

rektor doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.

Studenti Policejní akademie České republika (PAČR). Hlavním důvodem pro udělení Ceny bylo hájení nezávislosti Policejní akademie proti politickým krokům Ministerstva vnitra, které měly za cíl direktivně omezit její autonomii.

V roce 2017 obdržel Cenu Jana Opletala:

MUDr. Josef Fontana

Student Univerzity Karlovy (UK) byl na Cenu navržen a Cenu obdržel za výjimečný přínos v rozvoji akademické obce a hájení akademických práv a svobod. Mimo jiné se jednalo o participaci na založení Etické komise UK a hájení akademických práv a svobod v roce 2012 (Týden neklidu).

V roce 2019 poprvé obdrželi Cenu Jana Opletala hned dva laureáti:

Mgr. Michal Zima

Student Univerzity Karlovy a bývalý předseda SK RVŠ obdržel Cenu za dlouholeté hájení zájmů českých studentů v akademické sféře i veřejném prostoru. Podařilo se mu například prosadit opětovné uznání 17. listopadu jako Mezinárodního dne studentstva, organizoval každoroční oslavy na Albertově a vedl iniciativu Svobodný listopad. 

PhDr. Vojmír Srdečný in memoriam

Vojmír Srdečný byl poslední přeživší student odvlečený během nacistických represí proti studentům ze 17. listopadu 1939 do koncentračního tábora v Sachsenhausenu. Celý život se profesně věnoval práci s tělesně postiženými. Působil jako jako odborný asistent na Katedře tělesné výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.

Prozatím posledními laureáty z roku 2021 jsou:

Mgr. Michal Nguyen

Mgr. Michal Nguyen je student a akademický senátor univerzity Palackého v Olomouci. V rámci své činnosti se soustavně podílí na hájení akademických svobod, posilování studentských práv a svobod, stejně jako v jeho nasazení při realizaci aktivit podporujících rovné zacházení a v boji proti diskriminaci. V rámci činnosti senátora se věnuje rozšiřování povědomí o důležitosti témat duševního zdraví, udržitelného rozvoje či ombudsmanů. Na své VŠ založil Komisi pro udržitelnou Univerzitu Palackého (KUUP).

Pavel Švanda 
 in memoriam

Pavel Švanda byl křesťanský literárně činný aktivista a student Fakulty architektury VUT. Na podzim roku 1980 se zapojil do křesťanského hnutí kolem Charty 77, stejně tak byl napojen na pražský disent. V roce 1981 odmítl účast u povinných voleb. Za své morální hodnoty a víru ve svobodu zaplatil však daň nejvyšší. Na podzim roku 1981 bylo jeho tělo nalezeno na dně propasti Macocha.