O studiu

Doktorské studium v České republice

Doktorské studium je třetí a současně nejvyšší formou vysokoškolského studia, které vám umožní zaměřit se na výzkum a rozvoj znalostí v úzkém specializovaném oboru, provádět vlastní výzkum a publikovat výsledky vaší práce v odborných časopisech. Standardní doba doktorského studia je čtyři roky. Pokud jste motivovaní, doktorské studium je ideální cestou k získání hlubšího poznání v oboru.

Jak začít?

V České republice existuje několik univerzit a vysokých škol, které nabízejí doktorské studium v různých oblastech, od humanitních a společenských věd až po přírodní vědy a techniku.

Zvažte svou motivaci a informujte se

Doktorské studium je mnohdy náročné a vyžaduje dlouhodobou angažovanost. Než se pro něj rozhodnete, zvažte, jaké výhody a výzvy může do vašeho života vnést. Pro ty, kteří toto studium zvažují, vznikla ve spolupráci s Českou asociací doktorandek a doktorandů příručka.

Vyberte si obor a najděte si školitele

Vedoucí disertační práce neboli školitel, je nejdůležitější osobou pro vaše studium. Měl by nad vámi držet ochrannou ruku, pomáhat vám svými odbornými radami, vést vás k úspěšnému ukončení studia. Před začátkem studia je vhodné si se školitelem promluvit o tom, jaká očekávání oba máte.

Zahájení studia

Doktorské studium je v Česku zpravidla podmíněno úspěšným absolvováním magisterského studia v příbuzném oboru. Pak už stačí pouze podat přihlášku a úspěšně absolvovat přijímací řízení, v rámci kterého byste měli prokázat svou motivaci a potenciál pro práci na zvoleném tématu.

Nezbytné součásti doktorského studia

Se získáním doktorského titulu se zpravidla pojí různé aktivity, které pro doktorské studenty vytyčuje jejich individuální studijní plán. Zde uvádíme přehled těch nejtypičtějších aktivit, nicméně, jejich implementace v rámci doktorského studia se napříč vysokými školami může lišit. 

  • doktorský výzkum – nedílná součást, smysl a podstata doktorského studia. V rámci doktorského výzkumu pracujete na originálním projektu a přispíváte tak k rozvoji znalostí ve vašem oboru. 
  • disertační práce – vrcholné dílo doktorského studia. V této rozsáhlé práci shrnujete váš doktorský výzkum a jeho výsledky, práci pak obhajujete před odbornou komisí.
  • publikování a prezentace výzkumu – psaní odborných článků, aktivní účast s prezentacemi či postery na konferencích, workshopech a seminářích. Ideální příležitost ke sdílení nejnovějších poznatků ve vašem oboru.
  • studium – komplementárně k vašemu výzkumu rozšiřuje vaše odborné poznatky a upevňuje zejména základní znalosti oboru.
  • zahraniční spolupráce – součástí doktorského studia může být i zahraniční stáž nebo můžete být součástí mezinárodního výzkumného týmu, což vytváří příležitosti pro sdílení znalostí na světové úrovni.
  • pedagogická činnost – přímé zapojení ve výuce, příprava výukových materiálů nebo vedení studentů při jejich závěrečných pracích.