Sociální podpora

Sociální podpora studentůl

V České republice je sociálně-ekonomická podpora studentů dlouhodobě na velmi špatné úrovni nejspíš také proto, že jí nebyla v posledních letech věnována řádná pozornost ze strany politiků, akademiků, ani samotných studentů vysokých škol. Tato situace je alarmující, neboť finanční podpora studentů je klíčovým prvkem, který umožňuje přístup ke vzdělání a podporuje sociální mobilitu. Právě vysoká míra sociálně-ekonomické selektivity patří k zásadním problémům českého vzdělávacího systému. Statistiky ukazují, že lidé ve věku od 20 do 30 let s alespoň jedním vysokoškolsky vzdělaným rodičem mají 2,48krát vyšší šanci studovat, nebo již mít vystudovanou vysokou školu než ti, kteří vysokoškolsky vzdělaného rodiče nemají. (Münich and Kořínek, 2021)

Jak je patrné z níže uvedeného přehledu, většina finanční podpory pro studenty v České republice je plošná, což znamená, že je dostupná pro všechny studenty bez ohledu na jejich specifické potřeby nebo okolnosti. To může na jednu stranu působit spravedlivě a v souladu s principem rovného přístupu ke vzdělávání, nicméně tato skutečnost vede k situaci, kdy se nedostává dostatečným prostředkům těm nejvíce sociálně-ekonomicky znevýhodněným.
.

Podpora Popis 
Dohoda o provedení práce (DPP) (bude aktualizováno) Tato forma není specifická pouze pro studenty, do výše 10 000 Kč je příjem osvobozen od zdravotního a sociálního pojištění, s 15% srážkovou daní, kterou lze za určitých okolností neplatit (podepsaní Prohlášení) nebo ji získat zpět formou daňového přiznání. Uvažuje se o zpřísnění a evidenční povinnosti DPP. 
Daňové zvýhodnění pro rodiče studujících dětí do 26 let Toto je objemově nejvýznamnější forma podpory, kterou pobírá cca 90 % rodičů VŠ studentů. Pro první dítě je to 15 204 Kč ročně, 1 267 Kč měsíčně, pro druhé dítě 22 320 Kč ročně, 1 860 Kč měsíčně a pro třetí a další dítě 27 840 Kč ročně, 2 320 Kč měsíčně. 
Přídavek na dítě 1 080 nebo 1 580 Kč pro dítě ve věku 15–26 let, hranice navýšena na 3,4násobek životního minima, hrazeno z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). 
Ubytovací stipendium Toto je trochu podobné základnímu studijnímu grantu, ale není to podpora pro všechny studenty VŠ. Záleží na konkrétní VŠ, stát dává 5 400 Kč ročně, jednotková částka je stejná od roku 2013, v roce 2010 byla vyšší (6 250 Kč). Pobírá necelá polovina studentů VŠ. 
Sociální stipendium Do roku 2016 byla stanovena pevná částka 1 620 Kč s hranicí příjmu rodiny 1,5násobku životního minima. Od roku 2016 je to čtvrtina minimální mzdy, hranice 1,5násobku zůstala stejná, pobírá asi 600 studentů. Aktuální novela VŠ zákona navrhuje výrazné rozšíření okruhu příjemců (na 3,4násobek životního minima), částka zůstane stejná, MŠMT odhaduje nárůst počtu studentů na 5 400. Prostředky půjdou z rozpočtu vysokého školství. 
Slevy na jízdném S průkazem ISIC mají studenti nárok na státem nařízenou slevu v dopravě, konkrétně od 1. dubna 2022 je sleva 50 % z plného jízdného napříč celou ČR v autobusové i vlakové dopravě.
Finanční pomoc / úlevy studentům 2023 (zdroj: (Fischer, 2023)) 

Jedinou výjimkou v tomto směru představuje sociální stipendium, které je určeno pro studenty z rodin s nízkými příjmy. Podmínky pro jeho přidělení jsou ovšem nastaveny poměrně přísně, a proto ho v České republice pobírají řádově pouze stovky studentů. To představuje méně než 1 % z celkového počtu studentů. Tato skutečnost poukazuje na potřebu dalších reforem, které by zohlednily specifické potřeby a okolnosti jednotlivých studentů a poskytly jim adekvátní podporu. 

I u plošné podpory však existují zcela zásadní nedostatky. U ubytovací stipendia je základním problémem chybějící valorizace. Čeští studenti v porovnání s jinými evropskými studenty nejvíce utratí za ubytování, na které připadá 43 % z výdajů, a stravování, které je měsíčně stojí 33 % výdajů. (Hauschildt et al., 2018)

V neposlední řadě významnou mezerou v současném systému finanční podpory studentů v České republice představuje absence studentských půjček. Tyto půjčky jsou v mnoha evropských zemích klíčovým nástrojem pro podporu studentů, jelikož mohou být poskytovány studentům i ze slabších sociálně-ekonomických podmínek. 

Návrhy SK RVŠ

  • Zavedení studentských půjček
  • Zlepšení dostupnosti sociálního stipendia
  • Navýšení ubytovacího stipendia a jeho lepší zacílení

Nízkoúročené půjčky představují prostředek, jak mohou studenti lépe optimalizovat své finance během vysokoškolského studia. Tyto půjčky by rozšířily stávající spektrum podpory o samostatnou možnost, která momentálně v českém systému absentuje. Bez závislosti na rodině by měl student prakticky reálnou šanci dosáhnout vysokoškolského vzdělání.


Reference

Hauschildt, K., Vögtle, E.M., Gwosć, C., 2018. Social and Economic Conditions of Student Life in Europe. Eurostudent VI 2016-2018 | Synopsis of Indicators.
Münich, D., Kořínek, O., 2021. IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia [WWW Document]. URL https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_8_2021_Financni_podpora_studia/IDEA_Studie_8_2021_Financni_podpora_studia.html#p=1 (accessed 7.1.23).