Role akademického senátu

Role studentů

Studenti mají v akademických senátech významnou roli a sílu, zejména jsou-li jednotní, jelikož hlasy mají v akademických senátech stejnou váhu. Jakožto volení zástupci studentské kurie by měli studentští senátoři zastupovat zájmy jak univerzity, tak studentů a jejich aktivity tak mohou směřovat zejména na snížení administrativní zátěže, zlepšení podmínek při studiu, individuální přístup ke studentům, kvalitu výuky, studentské aktivity a zajistit promítnutí studentských myšlenek do vysokoškolské samosprávy.

Akademický senát vysoké školy

Akademický senát je samosprávným zastupitelským orgánem vysoké školy se zákonným minimálním počtem jedenácti členů. Dále musí akademický senát vysoké školy splňovat minimálně třetinové a nejvýše poloviční zastoupení ze studentské kurie. Poměr zastoupení kurií upravuje vnitřní předpisy vysoké školy, stejně jako délku funkčního období senátorů, které je maximálně tříleté. Do akademického senátu vysoké školy probíhají tajné přímé volby z celé akademické obce vysoké školy s tím, že zaměstnanci i studenti volí zástupce své kurie.

Akademické senáty vysoké školy řeší záležitosti jako jsou volby rektora, rozpočet vysoké školy, stipendijní či studijní řád a mnoho dalších témat. Mimo tato témata může každý ze senátorů iniciovat otevření dalších témat k jednání.

Akademický senát fakulty

Akademický senát je samosprávným zastupitelským orgánem fakulty se zákonným minimálním počtem devíti členů. Dále musí akademický senát vysoké školy splňovat minimálně třetinové a nejvýše poloviční zastoupení ze studentské kurie. Poměr zastoupení kurií upravuje vnitřní předpisy fakulty, stejně jako délku funkčního období senátorů, které je maximálně tříleté. Do akademického senátu vysoké školy probíhají tajné přímé volby z celé akademické obce vysoké školy s tím, že zaměstnanci i studenti volí zástupce své kurie.

Akademické senáty fakulty řeší záležitosti jako jsou volby děkana, rozdělení finančních prostředků fakulty, podmínky pro přijetí do studia a mnoho dalších témat. Mimo tato témata může každý ze senátorů iniciovat otevření témat k jednání.