Internacionalizace

Stěžejní aktivitou v rámci mezinárodního působení SK RVŠ je její členství v Evropské studentské unii (ESU), která sdružuje národní studentské unie z Evropského vzdělávacího prostoru. Evropská studentská unie zastupuje studenty zejména při jednáních s institucemi Evropské unie, Rady Evropy či v rámci Bologna Follow Up Group. Zabývá se tématy jako je například program Erasmus+ či spolupráce univerzit v evropských aliancích. Zástupci SK RVŠ pravidelně kandidují na pozice ve vedení Evropské studentské unie. Valné shromáždění ESU se koná dvakrát do roka, v roce 2022 hostila valné shromáždění poprvé SK RVŠ a to v Praze s tématem „Eduaction as a task“. Mimo plenární zasedání se v průběhu roku konají další školení, workshopy a zasedání pracovních skupin, kterých se také účastní zástupci SK RVŠ.

Pro koordinaci a lepší prosazování priorit v Evropské studentské unii je SK RVŠ členem Aliance V4+, která sdružuje studentské unie z Česka, Slovenska, Maďarska, Polska, Rumunska, Moldavska, Běloruska a Gruzie. Setkání zástupců zemí V4+ se uskutečňuje zpravidla dvakrát do roka, poslední V4+ Meeting v Česku uspořádala SK RVŠ v roce 2019. Se slovenskou organizací ŠRVŠ a maďarskou organizací HÖOK pak blíže spolupracujeme i na bilaterální úrovni. Vzájemně se účastníme akcí, které pořádáme, a inspirujeme se při hledání řešení klíčových problémů, které studenty trápí.

SK RVŠ aktivně participuje v nadnárodním řešení otázek týkajících se doktorského studia na evropské úrovni skrze své členství v organizaci Eurodoc. Zde jsme zapojeni do spolupráce s představiteli dalších zemí Evropské unie a Rady Evropy. Eurodoc vykonává rozsáhlou škálu aktivit prostřednictvím svých pracovních skupin, které jsou zaměřeny na různé aspekty doktorského studia a akademického prostředí. Každý rok při příležitosti valného shromáždění Eurodoc je pořádána konference, která se věnuje aktuálním výzvám, jimž čelí doktorandi a mladí vědečtí pracovníci. V České republice jsme měli čest hostit konferenci v roce 2021 v prostorách Národní technické knihovny v Praze s tématem „Improving Doctoral Training in Europe“.

SK RVŠ se zapojuje do řešení problematiky doktorského studia i na evropské úrovni, kde se v rámci členství v organizaci Eurodoc (Evropské radě doktorandů a mladých vědeckých pracovníků) zapojuje do spolupráce se zástupci dalších 23 zemí Evropské unie a Rady Evropy. Do Eurodocu má každá země právo nominovat dva své delegáty. Našimi současnými delegáty jsou Jakub Šindelář (UK) a Ondřej Havelka (TUL). 

Eurodoc byl založen již v roce 2002 v Gironě. Následně v roce 2005 byl převeden do své současné podoby neziskové mezinárodní dobrovolnické organizace sídlící v Bruselu. Jako zástupce mladých vědeckých pracovníků (early-career researchers) na evropské úrovni spolupracuje Rada se všemi hlavními zainteresovanými stranami v oblasti výzkumu a inovací v Evropě, kam patří například Evropská komise.  Rozsah aktivit Eurodoc je široký a je určen dle ustanovených pracovních skupin, které až na výjimky nejsou pevně dány. Každoročně Eurodoc pořádá konferenci věnovanou současným výzvám doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. V Česku se naposledy taková konference konala v roce 2021 v Národní Technické knihovně v Praze. Příští konference a valná hromada Eurodocu se bude konat v červnu 2023 ve švédském Uppsala. 

Mimo uvedené organizace má SK RVŠ rozvinou spolupráci s celou řadou národních i mezinárodních organizací. Jde například o organizaci ISIC, se kterou se SK RVŠ podílí na implementaci Evropského studentského průkazu v rámci projektu ESC ACADEMY PRO. Na národní úrovni pak spolupracujeme například s Domem zahraniční spolupráce, kde máme zastoupení v Radě pro programy Erasmus+ a Evropský sbor solidarity.