Internacionalizace

Stěžejní aktivitou v rámci mezinárodního působení SK RVŠ je její členství v Evropské studentské unii (ESU), která sdružuje národní studentské unie z Evropského vzdělávacího prostoru. Evropská studentská unie zastupuje studenty zejména při jednáních s institucemi Evropské unie, Rady Evropy či v rámci Bologna Follow Up Group. Zabývá se tématy jako je například program Erasmus+ či spolupráce univerzit v evropských aliancích. Zástupci SK RVŠ pravidelně kandidují na pozice ve vedení Evropské studentské unie. Valné shromáždění ESU se koná dvakrát do roka, v roce 2022 hostila valné shromáždění poprvé SK RVŠ a to v Praze s tématem „Eduaction as a task“. Mimo plenární zasedání se v průběhu roku konají další školení, workshopy a zasedání pracovních skupin, kterých se také účastní zástupci SK RVŠ.

Pro koordinaci a lepší prosazování priorit v Evropské studentské unii je SK RVŠ členem Aliance V4+, která sdružuje studentské unie z Česka, Slovenska, Maďarska, Polska, Rumunska, Moldavska, Běloruska a Gruzie. Setkání zástupců zemí V4+ se uskutečňuje zpravidla dvakrát do roka, poslední V4+ Meeting v Česku uspořádala SK RVŠ v roce 2019. Se slovenskou organizací ŠRVŠ a maďarskou organizací HÖOK pak blíže spolupracujeme i na bilaterální úrovni. Vzájemně se účastníme akcí, které pořádáme, a inspirujeme se při hledání řešení klíčových problémů, které studenty trápí.

SK RVŠ aktivně participuje v nadnárodním řešení otázek týkajících se doktorského studia na evropské úrovni skrze své členství v organizaci Eurodoc. Zde jsme zapojeni do spolupráce s představiteli dalších zemí Evropské unie a Rady Evropy. Eurodoc vykonává rozsáhlou škálu aktivit prostřednictvím svých pracovních skupin, které jsou zaměřeny na různé aspekty doktorského studia a akademického prostředí. Každý rok při příležitosti valného shromáždění Eurodoc je pořádána konference, která se věnuje aktuálním výzvám, jimž čelí doktorandi a mladí vědečtí pracovníci. V České republice jsme měli čest hostit konferenci v roce 2021 v prostorách Národní technické knihovny v Praze s tématem „Improving Doctoral Training in Europe“.

Mimo uvedené organizace má SK RVŠ rozvinou spolupráci s celou řadou národních i mezinárodních organizací. Jde například o organizaci ISIC, se kterou se SK RVŠ podílí na implementaci Evropského studentského průkazu v rámci projektu ESC ACADEMY PRO. Na národní úrovni pak spolupracujeme například s Domem zahraniční spolupráce, kde máme zastoupení v Radě pro programy Erasmus+ a Evropský sbor solidarity.