Komise a pracovní skupiny

SK RVŠ se člení na komise a na pracovní skupiny.

Komise jsou odbornými poradními orgány Komory, jsou základními jednotkami pro přípravu věcné agendy činnosti SK RVŠ. Jsou zřizovány obvykle na začátku stálého zasedání (funkčního období). Komora tak určuje jejich počet, názvy, působnost a náplň činnosti.

Pracovní skupiny SK RVŠ nejsou jejími orgány, jedná se o volnější struktury, které se zabývají aktuálními tématy a agendami. Pracovní skupiny vedou jejich vedoucí, kteří za činnost těchto skupin odpovídají předsednictvu.

LEGISLATIVNÍ KOMISE (LK)

Legislativní komise se zabývá právními otázkami vysokoškolského studia a fungování vysokých škol obecně. Poskytuje poradenské a informační služby studujícím i širší akademické veřejnosti. Zpracovává připomínky členek a členů SK RVŠ k legislativními návrhům.

 

KOMISE PRO DOKTORSKÉ STUDIUM (KDS)

KDS se věnuje doktorskému studiu na českých vysokých školách. Do její agendy spadá i problematika financování výzkumu, vývoje a dalších tvůrčích činností a jejich propojení se vzděláváním. Věnuje se proto i otázkám studentské vědecké činnosti.

KOMISE PRO VYSOKOŠKOLSKOU SAMOSPRÁVU (KVS)

KVS se zabývá systematickým sledováním situace v akademické samosprávě – a rozvoje zejména studentského působení v samosprávných orgánech vysokých škol (akademické senáty, kolejní rady). Zaměřuje se na aktivní a efektivní spolupráci mezi SK RVŠ a akademickými samosprávami na úrovni vysokých škol a jejich fakult. Převzetím agendy Komise pro sociální a ekonomické záležitosti se KVS dále věnuje sociálním a ekonomickým aspektům studia na vysokých školách, zabývá se také uplatnitelnosti a zaměstnatelnosti absolventů vysokých škol a různými formami diskriminace v přístupu k vysokoškolskému studiu i v jeho průběhu. Do její agendy také spadá problematika financování vysokého školství.

Pracovní skupina pro zahraniční záležitosti (PRASK ZZ)

PRASK ZZ má na starosti koordinaci zahraničních aktivit komory souvisejicích zejména s členstvím v Evropské studentské unii (ESU) a Alianci V4+. Spolupracuje s ministerstvy, Domem zahraniční spolupráce nebo přijímá zahraniční návštěvy studentských organizací v ČR. Jejím předsedou je druhý místopředseda SK RVŠ.

Pracovní skupina pro PR (PRASK PR)