Programové priority:
Doktorské studium

Pozice studujících a financování

Doktorandky a doktorandi jsou ze zákona o vysokých školách studenti a studentky třetího cyklu
vysokoškolského vzdělávání. Náplní doktorského studia je vědecké bádání a samostatná tvůrčí činnost
v oblasti výzkumu nebo vývoje a samostatná teoretická a tvůrčí činnost v oblasti umění, a to pod
kvalifikovaným vedením školitele. Doktorandi a doktorandky mají status studenta a nyní jsou z velké části
odměňování stipendii. Jsou ale zároveň vědeckými pracovníky na počátku své kariéry a Studentská
komora bude podporovat a prosazovat kroky vedoucí k uznání doktorských studentek a studentů jako
začínajících vědeckých pracovníků.

Velice důležitým krokem je schválení dlouho připravované reformy doktorských studií v rámci novely
zákona o vysokých školách, kde se stanovuje minimální výše finanční podpory doktorandek a doktorandů
ale také se podporuje kombinace stipendia a mzdy z pracovněprávního vztahu. Směrem k vysokým školám bude Studentská komora prosazovat zaměstnávání doktorandů na tvůrčí činnost související s tématem disertační práce tak, aby jim mohla být v budoucím zaměstnání uznaná doba praxe a aby se jim platba sociálního, zdravotního a nemocenského pojištění mohla uznat ve výpočtu peněžité pomoci v mateřství, ve výpočtu budoucího starobního důchodu nebo při posuzování příjmů v žádosti o úvěr.

Studentská komora bude společně s Českou asociací doktorandek a doktorandů usilovat o zajištění
adekvátních finančních podmínek pro doktorandky a doktorandy a také o možnostech zapojení
doktorandů do projektů podpořených tuzemskými grantovými agenturami.

Studentská komora prosazuje započítání 4 let doktorského studia jako doby účasti na důchodovém
pojištění tak jak je nyní navrženo v návrhu zákona o důchodovém pojištění. Dále požadujeme zavedení
nároku na peněžitou pomoc v mateřství a uznávání doktorátu jako praxe.

Kvalita a další aspekty doktorského studia

Jedním z hlavních ukazatelů kvality doktorského studia je kvalita školitele a školícího týmu. V tomto
ohledu Studentská komora bude pokračovat v prezentaci vypracovaného dokumentu Standard
školitelky/školitele v doktorském studiu a bude pomáhat studentským senátorům zapracovat důležité
části tohoto dokumentu do připravovaných vnitřních předpisů vysokých škol.


Studentská komora se dlouhodobě vymezuje proti nedobrovolnému extenzivnímu využívání doktorandů
k zajišťování přímé pedagogické činnosti. V rámci jednání o podobě reformy Studentská komora se
znepokojením sledovala argumentace proti zavedení dobrovolnosti a povinnému zpoplatnění výuky ze strany doktorandů, které zavdávají k obavám o schopnost některých vysokých škol zajistit výuku bez
pomoci doktorandů.

Studentská komora vzhledem ke zrušení kapitačního příspěvku na doktorská stipendia bude podporovat
propracovanější formy přijímacího řízení do doktorského studia. Dále podporuje rozšíření minimální doby
zahraniční stáže v rámci doktorátu ze současných 30 dní na tři měsíce. Studentká komora vnímá, že se na
vysokých školách doba pobytu na zahraniční stáži limitně blíží minimální době nebo je zcela nahrazena
vykázáním tvůrčí činnosti v rámci mezinárodní spolupráce. Pobyt na zahraničním školícím pracovišti
přináší doktorandkám a doktorandům zcela nový vhled na podmínky práce vědeckých pracovníků
v oblasti jejich bádání a přináší nové poznatky, zkušenosti a kontakty, není proto žádoucí ustanovení
o minimální době zahraniční stáže systematicky obcházet.

Studentská komora se také bude věnovat otázkám uplatnitelnosti doktorandů v akademickém prostředí
a rozvoji měkkých dovedností. Dále bude podporovat zavádění průmyslových doktorátů ve spolupráci se
soukromým sektorem v rámci současné právní úpravy.

V souvislosti s kvalitou doktorských studií se bude Studentská komora věnovat také kvalitě vědecké
činnosti, hlavně z hlediska nastavení Metodiky 2025+ a oblasti open science.

Další programové priority