Programové priority:
Doktorské studium

Pozice studentů doktorských studijních programů  

Doktorandi jsou ze zákona o vysokých školách studenti doktorských studijních programů, jakožto třetího cyklu vysokoškolského vzdělávání. Náplní doktorského studia je vědecké bádání a samostatná tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje a samostatná teoretická a tvůrčí činnost v oblasti umění, a to pod kvalifikovaného vedením školitele. Komora se bude věnovat také otázkám spojených s pedagogickou činností doktorandů, která jde nad rámec jejich studijních povinností, včetně didaktické průpravy, neboť získání daného titulu je předpokladem pro akademicko-pedagogickou pozici. Doktorandi mají status studenta, ale zároveň jsou vědeckými pracovníky na počátku své kariéry. SK RVŠ proto přijme takové kroky, které povedou k uznání doktorských studentů zároveň jako začínajících vědeckých pracovníků. 

Financování studentů doktorských studijních programů 

SK RVŠ bude společně s Českou asociací doktorandek a doktorandů usilovat o zajištění adekvátních finančních podmínek pro studenty doktorských studijních programů např. kombinací doktorského stipendia a dalších zdrojů (specifický výzkum, zapojení do projektů, pedagogická praxe). SK RVŠ vnímá doktorské stipendium jako základ, který student/mladý vědecký pracovník získává za svou vědecko-výzkumnou práci.  SK RVŠ bude pomáhat MŠMT při implementaci Strategického záměru pro oblast vysokých škol na období od roku 2021

SK RVŠ bude prosazovat systém garantovaného minimálního příjmu doktorandů, který by měl být vyšší než 1,5násobek minimální mzdy, aby se zajistilo dostatečné ekonomické zabezpečení doktorandů pro práci na jejich vědeckém projektu a profesnímu rozvoji. 

SK RVŠ bude podporovat zaměstnávání nově přijatých doktorandů formou pracovního poměru alespoň na částečný úvazek ze strany školícího pracoviště tak, aby jim mohla být v budoucím zaměstnání uznána doba praxe, aby se jim platba sociálního a zdravotního pojištění mohla uznat ve výpočtu peněžité pomoci v mateřství, ve výpočtu budoucího starobního důchodu nebo při posuzování příjmů v žádosti o hypoteční úvěr. 

Další programové priority