Programové priority:
Financování

Promyšlený a kvalitní systém financování je nejúčinnějším nástrojem rozvoje a zvyšování kvality vysokého školství. SK RVŠ se dlouhodobě snaží o zajištění stabilního financování vysokých škol založeného na podpoře kvalitní výuky, vědy, výzkumu a dalších tvůrčích a uměleckých aktivit, společně s tzv. třetí rolí vysokých škol. SK RVŠ bude vždy podporovat modely financování které budou reflektovat kvalitativní aspekty vzdělávací činnosti nad těmi kvantitativními (tj. finance přidělené fixně na počet studentů). 

Navyšování prostředků pro vysoké školy 

Financování vysokého školství v ČR dlouhodobě zaostává za průměrem zemí EU. Současné investice do terciálního vzdělávání jsou nízké, zvláště u institucionální podpory vysokých škol. SK RVŠ se bude spolupodílet na zodpovědných změnách ve financování veřejných vysokých škol, které jim zajistí dostatečně stabilní prostředí pro jejich strategický rozvoj. 

SK RVŠ bude podporovat spolupráci vysokých škol a institucí soukromého sektoru, které povede k vyšší konkurenceschopnosti vysokého školství a k možnostem nacházení nástrojů a relevantních forem podporujících zapojení soukromých zdrojů do financování vysokého školství. 

SK RVŠ bude nadále spolupracovat na tvorbě norem týkajících se finanční pomoci při studiu. Bude přitom dbát, aby stipendijní fondy nebyly při těchto změnách čerpány pro jiné účely a nadále sloužily k podpoře nadaných a sociálně znevýhodněných studentů.

SK RVŠ bude analyzovat situaci ohledně financování v zahraničí a své výstupy bude zveřejňovat. 

Zpoplatnění standardní doby studia 

SK RVŠ odmítá jakékoliv kroky vedoucí ke zpoplatnění standardní doby vysokoškolského studia v České republice. Existující poplatky za prodloužení studia vnímá SK RVŠ jako naprosto dostatečnou formu férového zpoplatnění studia, které v budoucnu nepotřebuje jakékoliv další rozšíření.