Programové priority:
Kvalita

Zvyšování kvality vysokoškolského vzdělávání v ČR je hlavní prioritou Studentské komory. Je nutné vyvíjet
tlak na systematické zajišťování kvality výuky na vysokých školách. V rámci interních mechanismů
prosazuje Studentská komora výraznější a častější aktualizace akreditovaných studijních programů zvláště
s ohledem na zpětnou vazbu od studentů a absolventů, pedagogické kompetence, naplňování výstupů
z učení a požadavky zaměstnavatelů v jednotlivých předmětech.
Kvalita výuky nemůže být prokazována vysokou mírou neúspěšně ukončených studií, ty ukazují hlavně na
neschopnost dané kurikulum dostatečně předat studentům a studentkám. Programy, které vykazují
vysoké procento přijatých studentů a nízké procento úspěšně ukončených absolventů představují
neefektivně vynaložené finanční prostředky a neúspěšným studentům oddalují nástup do
plnohodnotného pracovního života.
V rámci zvyšování kvality výuky se bude Studentská komora zasazovat o aplikaci moderních forem výuky,
podporovat tzv. student-centered learning a research-based training a prosazovat začlenění nástrojů
umělé inteligence do výukového procesu.
Studentská komora podporuje i rozšiřování forem celoživotního vzdělávání a zavádění mikrocertifikátů, za
podmínky udržení kvality a kapacity pro prezenční výuku a za podmínky výrazné spolupráce se
soukromým sektorem a zaměstnavateli při stanovování náplně těchto forem vzdělávání.

Spolupráce s Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství

Studentská komora bude informovat o činnostech, působnosti a důležitosti Národního akreditačního
úřadu (NAÚ) mezi studujícími. Zastoupení studentek a studentů v procesu hodnocení studijních programů
nebo systémů zajišťování kvality vnímá jako klíčové. Studentská komora bude spolupracovat s NAÚ
mj. i prostřednictvím studentského zástupce v Radě NAÚ na šíření výzev o sběru kandidátů do seznamů
hodnotitelů NAÚ a při přípravě legislativy o zajišťování kvality vysokých škol. Od té si slibuje možnost
zapojení NAÚ do evropských struktur jako je ENQA.
Studentská komora rovněž požaduje zvýšení finančního ohodnocení hodnotitelů na úroveň obvyklou
u zahraničních agentur a propracovanější systém školení a začlenění nových hodnotitelů, včetně expertů
ze zahraničí. Tento systém školení by měl být využitelný i pro studentské hodnotitele zapojené do
hodnocení akreditací v rámci vnitřních systémů zajišťování kvality (v rámci např. institucionální
akreditace).

Zapojení studentek a studentů do systémů zajišťování kvality
V současné době je na většině veřejných vysokých škol zaveden systém kontroly kvality výuky a tvůrčí
činnosti. Studentská komora bude mapovat zapojení studentů do těchto systémů a bude prezentovat
a sdílet příklady dobré praxe, jako je například proaktivní činnost Rad studijních programů nebo
studentských panelů kvality při Radách pro vnitřní hodnocení. Aktivně usiluje o naplňování standardů
ENQA v rámci zapojování studentek a studentů to kontroly kvality.
Studentská komora bude ve spolupráci se studentským členem Rady NAÚ aktivně komunikovat se
studentskými zástupci v Radách pro vnitřní hodnocení a dalších orgánech zajišťujících kvalitu výuky na
vysokých školách a bude prosazovat zvýšení počtu studentů v těchto orgánech. Dále zdůrazňuje důležitost
studentského hodnocení kvality výuky, které představuje přímou zpětnou vazbu na podobu výuky. Proto
se dále Studentská komora zasadí o aktivní využití výstupu ze studentských anket a o vyšší participaci na
těchto anketách a také o častější využití dalších forem zpětné vazby, např. hospitací.

Rozvoj pedagogické činnosti

Studentská komora vnímá pedagogickou činnost jako nejvýznamnější aktivitu a poslání vysokých škol.
Budeme proto zdůrazňovat význam kontinuálního vzdělávání a rozvíjení pedagogických dovedností
akademických pracovníků a lektorů. Studentská komora dlouhodobě zastává stanovisko, že
vysokoškolský pedagog je nejen odborníkem ve svém oboru, ale má zároveň dostatečně kvalitní
pedagogické kompetence. Kvalitní pedagog je také osobností a morální autoritou, uznává studenta jako
rovnocenného partnera a respektuje aktivní studenty v akademických, kontrolních a hodnotících
orgánech univerzity.

Vnitřní předpisy a celostátní normy

Studentská komora hodlá participovat na vytváření legislativních změn a aktivně komunikovat s partnery
na národní úrovni své připomínky k nim. Součástí této strategie bude udržení a rozšíření dialogu se
zástupci ministerstev, vlády i zastupitelských orgánů, včetně obou komor parlamentu.
Hlavním úkolem je nyní zajistit schválení připravované novely zákona o vysokých školách a zamezit
schválení pozměňovacích návrhů, které by mohly negativně dopadnout na studující či omezovat
autonomii vysokých škol. Dále bude Studentská komora poskytovat konzultace a pořádat debaty nad
dopady připravovaných zákonů směrem k vysokým školám. Vzhledem k zastoupení všech veřejných a státních a několika soukromých vysokých škol bude taktéž sdílet příklady dobré praxe a doporučení
v záležitostech tvorby vnitřních předpisů pro naše kolegy studentské senátory a studentské zástupce.
Nadále budeme studentkám a studentům ku pomoci ve věci obrany jejich akademických práv
i v případech, kdy budou upozorňovat na nesprávnosti odehrávající se ve vysokoškolském prostředí.
V krizích jako byla například válka na Ukrajině nebo energetická krize nemohou stát a ministerstva
rezignovat na prosazovaní systematických reforem.