Programové priority:
Kvalita

Zvyšování kvality vysokoškolského vzdělávání je hlavní prioritou SK RVŠ. Upozaďování kvalitativních kritérií ve prospěch kvantitativních vede v dlouhodobém horizontu k devalvaci vysokoškolského vzdělání a k degradaci úrovně absolventů. V rámci zvyšování kvality výuky se bude SK RVŠ zasazovat o aplikaci moderních forem výuky a podporovat tzv. student centered learning a research based training.  

SK RVŠ vnímá současný neuspokojivý stav ve vzdělávání budoucích pedagogických pracovníků základní a středních škol. Jejich vzdělávání a příprava neodpovídá standardům, které jsou kladeny na jejich budoucí povolání ve 21. století a nedostatečně reflektuje dynamický vývoj v moderních trendech ve vzdělávání. SK RVŠ bude proto podporovat kroky MŠMT, které povedou k reformě vzdělávání pedagogických pracovníků a bude se na nich aktivně podílet. 

SK RVŠ chce vyvolat diskuzi o westernizaci formy zakončení studia v pozdějších stupních vysokoškolského studia.  

SK RVŠ bude efektivní platformou pro sdílení dobré praxe i v oblastech služeb poskytovaných vysokými školami, ať už se jedná o poradenství, rozvíjení tzv. transferable skills (přenositelných dovedností) a kompetencí relevantních pro život a praxi v 21. století, podpora studentských spolků a řešení problémů spojených s duševním zdravím studentů. V této věci budeme nadále podporovat aktivity pro zlepšení současného nevyhovujícího stavu. 

Spolupráce s Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství 

SK RVŠ se zasadí o rozšíření informovanosti o činnosti, působnosti a důležitosti NAÚ mezi studenty. Zastoupení studentů v procesu akreditací je klíčovým a zcela nezbytným prvkem. SK RVŠ bude spolupracovat s NAÚ mj. i prostřednictvím studentského zástupce v Radě NAÚ, bude šířit výzvy o sběru kandidátů pro zapsání na seznamy hodnotitelů NAÚ. SK RVŠ bude prosazovat důslednější školení nových hodnotitelů a vznášet otázky ohledně jejich finančního ohodnocení. 

Zapojení studentů do systémů zajišťování kvality vysokých škol 

V posledních letech se na vysokých školách zavádí mechanismy vnitřní kontroly kvality. Tyto systémy by měly vycházet z platných mezinárodních standardů ESG – European Standards and Guidelines for Higher Education. SK RVŠ bude aktivně usilovat o zapojení studentů do takových mechanismů včetně naplňování ENQUA standardů jejich participace. SK RVŠ dále zdůrazňuje důležitost studentského hodnocení kvality výuky, které představuje přímou zpětnou vazbu na podobu výuky na úrovni student-pedagog. SK RVŠ se proto bude dále zasazovat o aktivní využití výstupů ze studentských anket a o vyšší participaci samotných studentů. 

Vnitřní předpisy a celostátní normy 

SK RVŠ hodlá aktivně vystupovat a komunikovat s partnery na národní úrovni své připomínky chystaným legislativním změnám. Součástí této strategie bude navázání dialogu se zástupci relevantních ministerstev, členů vlády i zastupitelskými orgány včetně obou komor Parlamentu. 

SK RVŠ bude nadále poskytovat konzultace a návody studentům i jejich voleným zástupcům v záležitostech tvorby vnitřních předpisů vysokých škol, šíření dobré praxe a doporučení. Nadále budeme studentům ku pomoci ve věci obrany jejich akademických práv i v případech, kdy budou upozorňovat na nesprávnosti odehrávající se ve vysokoškolském prostředí. 

Pedagogická činnost 

SK RVŠ vnímá pedagogickou činnost jako jednu z nejvýznamnějších aktivit a poslání vysokých škol. Bude proto zdůrazňovat význam kontinuálního vzdělávání a rozvíjení pedagogických dovedností lektorů a akademických pracovníků. SK RVŠ zastává stanovisko, že vysokoškolský pedagog je nejen odborníkem ve svém oboru, ale má zároveň i dostatečně kvalitní pedagogické znalosti. Musí být však i osobnostní a morální autoritou. Selhání v tomto ohledu může zahrnovat i nerespektování aktivní studentské role v akademických a hodnotících orgánech univerzit.