Dokumenty

Název dokumentu
Popis
Datum přidání
SOUTĚŽ NA NÁVRH 3D OBJEKTU CENY JANA OPLETALA
Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) a spolek Díky, že můžem již po jedenácté udělí nejvyšší studentské ocenění: Ceny Jana Opletala (CJO). Tato soška bude udělena v den výročí úmrtí Jana Opletala a při příležitosti Mezinárodního dne studentstva. Předmětem soutěže je navrhnout 3D objekt pro laureáty Cen Jana Opletala (CJO).
22. 6. 2023
Stáhnout
STANDARD ŠKOLITELKY / ŠKOLITELE V DOKTORSKÉM STUDIU
Vnitřní předpis navržený Studentskou komorou RVŠ a Českou asociací doktorandek a doktorandů Dokument je zpracován dvěma studentskými reprezentacemi zabývajícími se doktorským studiem v České republice – Studentskou komorou Rady vysokých škol a Českou asociací doktorandek a doktorandů. Má sloužit vysokým školám jako inspirace pro vytváření vnitřního předpisu tzv. Standardu školitele, který má být zaveden v důsledku změny nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství. Obě reprezentace si uvědomují rozmanitost vědních disciplín, z níž vyplývají specifika jednotlivých doktorských studijních programů i rozdílná nastavení vnitřních předpisů univerzit. Domníváme se však, že je ohledně správného nastavení základních principů supervize možné nalézt shodu. V následujícím dokumentu navrhujeme oblasti, které by měl daný předpis pokrývat, a které považujeme za klíčové nejen z hlediska vymezení vztahu doktorand-školitel, ale také z perspektivy zkvalitnění doktorského studia a jeho včasného završení. Dokument bude k dispozici i pro účely práce v hodnotících komisích Národnímu akreditačnímu úřadu, studentským senátorkám a senátorům pro potřeby projednávání příslušného vnitřního předpisu na jejich univerzitách a fakultách a v neposlední řadě všem doktorandkám a doktorandům a těm, kdo doktorské studium zvažují.
24. 4. 2023
Stáhnout
Výroční zpráva 2022
Studentská komora Rady vysokých škol má za sebou další turbulentní rok. Začátek roku se nesl ve znamení pomoci Ukrajině a ukrajinským studentům a studentkám. Monitorovali jsme podpůrné aktivity na univerzitách a zastupovali jsme studentstvo v akční skupině Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. SK RVŠ také adresně podpořila Ukrajinskou asociaci studentů a přispěla do jejich sbírky.
24. 1. 2023
Stáhnout
Zpráva o činnosti komisí a pracovních skupin SK RVŠ 2018–2020
Komise pro VŠ samosprávu Komise pro doktorské studium Legislativní komise Pracovní skupina pro zahraniční záležitosti Expertní skupiny
31. 12. 2020
Stáhnout
Organizační řád SK RVŠ
16. října 2020, Praha
16. 10. 2022
Stáhnout
Usnesení k problematice vysokoškolského sportu v ČR
Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) upozorňuje na dlouhodobě nedostatečně řešený problém vysokoškolského sportu v ČR. Doporučuje proto Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy připravit návrh řešení této problematiky, který povede ke zlepšení podmínek pro skloubení sportovní kariéry a studia vysoké školy.
27. 4. 2019
Stáhnout
Usnesení SK RVŠ k digitalizovaným fondům knihoven
Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol vyzývá relevantní orgány k zahájení jednání o zachování přístupu studentů a vyučujících k digitalizovaným fondům knihoven. Přerušení přístupu by znamenalo další výrazné komplikace při studiu a psaní závěrečných prací studentů.
3. 2. 2021
Stáhnout
Zpráva o činnosti 2021
Studentská komora na začátku roku 2021 začala svoji činnost v novém složení. Volbami funkcionářů a předsedů komisí se zahájila příprava Programového prohlášení SK RVŠ na roky 2021–2023.
31. 1. 2022
Stáhnout