Search for:

 

Programové prohlášení SKRVŠ 2021–2023.

Poslání

Studentská komora RVŠ zastupuje všechny studenty a studentky vysokých škol v České republice. Prosazuje jejich zájmy na národní a mezinárodní úrovni. Usiluje o spolupráci mezi studujícími a vyučujícími, dialog s vládou České republiky a orgány veřejné správy, a o rozvoj akademické samosprávy.

Naše vize

Být akceschopnou reprezentací studentů a studentek českých vysokých škol na národní i mezinárodní úrovni.

Hodnoty a cíle

Zachování a rozšiřování svobody studia a prohlubování kvality vzdělání, možnost co nejširší volby typu i obsahu studia, které bude mít odpovídající kvalitu.

Podpora solidarity a rovného přístupu důstojné studium bez bariér na základě věku, pohlaví, zdravotního handicapu i sociálního postavení.

Podpora a prohlubování spoluodpovědnosti za řízení a rozvoj vysokých škol, aktivní zapojení studujících do správy vysokého školství.

Mezinárodní spolupráce, aktivní působení v mezinárodních organizacích.