Dokumenty

Název dokumentu
Popis
Datum přidání
Stanovisko SK RVŠ k odměňení studentů nuceně povolaných během boje proti koronaviru
Stáhnout
Usnesení ke kolejím
SK RVŠ apeluje na vysoké školy, aby nepřenášely veškerou finanční zátěž spojenou se zvýšenou cenou energií na studentky a studenty. Koleje mají sloužit jako dostupná alternativa k nájemnímu bydlení v univerzitních městech, kde tato možnost smazává nerovnosti k přístupu ke vzdělávání. Při zvyšování cen kolejného a stravy by měly vysoké školy přijít s mechanismem pomoci ohroženým studentům a studentkám pomocí ubytovacího stipendia nebo stipendií na pomoc v tíživé finanční situaci.
10. 12. 2022
Stáhnout
Zpráva o činnosti 2023
Studentská komora Rady vysokých škol má za sebou poslední rok v tomto stálém zasedání. Velkým tématem byla samozřejmě finální fáze přípravy novely vysokoškolského zákona, zvláště reformy doktorského studia. Dále jsme aktivně přistoupili k tématům finanční podpory studentů a pokračujeme v intenzivnější komunikaci směrem k veřejnosti a metodické podpoře studentů v akademických senátech. V tomto ohledu jsme zveřejnili příručku senátora a organizovali jsme několik diskuzních setkání se senátory v souvislosti s aktuálně řešenými tématy.
15. 12. 2023
Stáhnout
Závěrečná zpráva o činnosti SK RVŠ 2021–2023
Studentská komora předkládá závěrečnou zprávu o činnosti Studentské komory RVŠ ve stálém zasedání 2021-2023. Národní reprezentace v tomto období čelila velkým výzvám, nastoupila v období znovuotevírání vysokých škol po pandemii COVID-19 a řešila velmi kritickou situaci povolaných mediků. Dalším kritickým okamžikem byla ruská agrese na Ukrajině a pomoc našim ukrajinským kolegům. Přes všechny tyto problémy jsme byli úspěšní v prosazování naší agendy hlavně v oblasti doktorského studia. Během tohoto funkčního období se na pozici ministra školství, mládeže a tělovýchovy vystřídali postupně čtyři ministři, i proto byla komunikace klíčových priorit ne vždy úplně jednoduchá. Mezi hlavní úspěchy tedy počítáme podobu novely vysokoškolského zákona očištěnou od zásadních problematických oblastí, které se objevily v její předložené verzi v roce 2020. V rámci jednání o reformě doktorského studia jsme dosáhli dobrého kompromisu v oblasti odměňování a dalších podmínek, jako je zrušení státních doktorských zkoušek. Studentská komora v tomto období byla velice aktivní v mediálním prostoru a v komunikaci se studentskými senátorkami a senátory. Publikovali jsme několik metodických, vzorových a pozičních dokumentů, z nichž některé byly podpořeny i ministerstvem školství, např. Standard školitele. Zástupci Studentské komory se setkávali s představiteli vlády a navázali několik dlouhodobých partnerství. Podrobnější popis aktivit za uplynulé tři roky naleznete na následujících řádcích.
13. 12. 2023
Stáhnout
20 priorit univerzity 21. století
Studentská komora Rady vysokých škol se zabývá problémy, které se dotýkají studujících na národní a mezinárodní úrovni. Částí její agendy je i vysokoškolská samospráva, v rámci které vznikl tento dokument. Ten také zároveň rozvíjí programové prohlášení Studentské komory RVŠ v oblasti akademické samosprávy a v určitých bodech ho konkretizuje. Tento dokument obsahuje 20. priorit pro univerzitu 21. století, kterým by univerzity měly věnovat pozornost a aktivně a konstruktivně je řešit. Plnění priorit je nezbytné pro kvalitu vzdělávání, implementaci moderních metod a sledování trendů 21. století. Priority jsou logicky rozděleny do 8 tematických oblastí: Digitalizace a informační zdroje, Etika, Individuální přístup, Řízení univerzity, Studentská kultura, Vnější vztahy, Vzdělávání a Zázemí.
17. 10. 2023
Stáhnout
STANDARD ŠKOLITELKY / ŠKOLITELE V DOKTORSKÉM STUDIU
Vnitřní předpis navržený Studentskou komorou RVŠ a Českou asociací doktorandek a doktorandů Dokument je zpracován dvěma studentskými reprezentacemi zabývajícími se doktorským studiem v České republice – Studentskou komorou Rady vysokých škol a Českou asociací doktorandek a doktorandů. Má sloužit vysokým školám jako inspirace pro vytváření vnitřního předpisu tzv. Standardu školitele, který má být zaveden v důsledku změny nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství. Obě reprezentace si uvědomují rozmanitost vědních disciplín, z níž vyplývají specifika jednotlivých doktorských studijních programů i rozdílná nastavení vnitřních předpisů univerzit. Domníváme se však, že je ohledně správného nastavení základních principů supervize možné nalézt shodu. V následujícím dokumentu navrhujeme oblasti, které by měl daný předpis pokrývat, a které považujeme za klíčové nejen z hlediska vymezení vztahu doktorand-školitel, ale také z perspektivy zkvalitnění doktorského studia a jeho včasného završení. Dokument bude k dispozici i pro účely práce v hodnotících komisích Národnímu akreditačnímu úřadu, studentským senátorkám a senátorům pro potřeby projednávání příslušného vnitřního předpisu na jejich univerzitách a fakultách a v neposlední řadě všem doktorandkám a doktorandům a těm, kdo doktorské studium zvažují.
10. 10. 2023
Stáhnout
Zpráva o činnosti 2022
Studentská komora Rady vysokých škol má za sebou další turbulentní rok. Začátek roku se nesl ve znamení pomoci Ukrajině a ukrajinským studentům a studentkám. Monitorovali jsme podpůrné aktivity na univerzitách a zastupovali jsme studentstvo v akční skupině Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. SK RVŠ také adresně podpořila Ukrajinskou asociaci studentů a přispěla do jejich sbírky.
24. 1. 2023
Stáhnout
Zpráva o činnosti komisí a pracovních skupin SK RVŠ 2018–2020
Komise pro VŠ samosprávu Komise pro doktorské studium Legislativní komise Pracovní skupina pro zahraniční záležitosti Expertní skupiny
31. 12. 2020
Stáhnout
Programové prohlášení 2018–2020
Programové prohlášení SK RVŠ
1. 2. 2018
Stáhnout
Organizační řád SK RVŠ
16. října 2020, Praha
16. 10. 2022
Stáhnout